اهداف و برنامه ها

  • طراحي و تدوين برنامه‌ها و دوره‌هاي آموزشي جديد
  • اجراي دوره‌هاي آموزشي
  • طراحي و اجراي آزمون‌هاي تخصصي و حرفه‌اي
  • توليد و انتشار منابع و متون آموزشي