چشم انداز

  • توسعه دوره‌هاي آموزشي مهارت پايه و شغل محور
  • توسعه دوره‌هاي آموزشي با همكاري مراكز آموزشي معتبر داخلي و خارجي
  • تمركز بر آموزش‌هاي تخصصي و حرفه‌اي مورد نياز براي توسعه منابع انساني بخش علم،‌ فناوري و كارآفريني كشور
  • ارايه خدمات آموزشي جامع به سازمان‌ها و مراكز دولتي و غير دولتي (شامل نيازسنجي آموزشي، برنامه‌ريزي آموزشي، اجرا و ارزيابي)
  • رعايت استانداردهاي آموزشي و حرفه‌اي