ردیف عنوان دوره آموزشی
عنوان شغل یا مهارت مدت زمان دوره آموزشی (ساعت)
نظری
عملی جمع
1 آشنايی با مقررات و دستورالعمل های نمايشگاهی
غرفه سازان و طراحان غرف نمايشگاهي
10
6 16
2
آشنايي با استانداردهاي غرفه هاي نمايشگاهي
غرفه سازان و طراحان غرف نمايشگاهي
16
-
 16
3
خلاقيت و نوآوري در طراحي
غرفه سازان و طراحان غرف نمايشگاهي
12
- 12
4
كار تيمي
غرفه سازان و طراحان غرف نمايشگاهي
16
- 16
5
آشنايي با نرم افزارهاي طراحي غرفه نمايشگاهي
غرفه سازان و طراحان غرف نمايشگاهي
10
20 30
6
هندسه ترسيمي
غرفه سازان و طراحان غرف نمايشگاهي
20
10 30
7
پرسپكتيو
غرفه سازان و طراحان غرف نمايشگاهي
30 10 40
8
طراحي مقدماتي
غرفه سازان و طراحان غرف نمايشگاهي
30 10 40
9
 شناخت مواد و مصالح
غرفه سازان و طراحان غرف نمايشگاهي
20 10 30
10 نقشه كشی غرفه سازان و طراحان غرف نمايشگاهي
30 10 40
11
مباني نورپردازي
غرفه سازان و طراحان غرف نمايشگاهي
12
8 20