ردیف عنوان دوره آموزشی
عنوان شغل یا مهارت مدت زمان دوره آموزشی (ساعت)
نظری
عملی جمع
1

مديريت تحقيق و توسعه نمايشگاهی

تدوين برنامه راهبردی

استاندارد های نمايشگاهی

تحقيقات نمايشگاهی

توسعه برندهای نمايشگاهی

تدوين طرح های توجيهی

     آينده پژوهی

مديران عالی نمایشگاهی
30
10
40
2
مديريت اجرايي برگزاری نمايشگاههای داخلی 
مدیر اجرایی نمایشگاهی داخلی
24
- 24
3
مديريت اجرايي برگزاری نمايشگاههای خارجی 
مدير اجرایی نمایشگاهی خارجی 24
 -  24
4
مديريت بازاريابی نمايشگاههای داخلی/ خارجی
بازاریابی نمایشگاهی
20
- 20
5
مديريت روابط عمومی و تشريفات نمايشگاهی
مدیر روابط عمومی نمایشگاهی
24
 - 24
6
مديريت سالن و فضای نمايشگاهی مدير سالن
20  - 20
7
مديريت تبليغات ، اسپانسری و برند سازی در نمايشگاههای داخلی و خارجی  مدير تبلیغات
24   24
8
 مديريت خدمات نمايشگاهی
مدير خدمات نمایشگاهی
30
- 30
9
مدیریت ايمني و بحران و امنيتي مدير ايمني و بحران 24 - 24
 10  مديريت طراحی ، ساخت و اجرای سالن و غرف نمايشگاهی   مدير طراحی ، ساخت غرف نمايشگاهی
20
10
 30
 11 زبان تخصصی نمايشگاهی
 کارشناس مذاکرات و مکاتبات نمايشگاهی
32
-
 32
12
آشنايي با مقررات صدور مجوز های نمايشگاهی
مدیران عالی
16
- 16