ردیف عنوان دوره آموزشی
عنوان شغل یا مهارت مدت زمان دوره آموزشی (ساعت)
نظری
عملی جمع
1

مديريت تحقيق و توسعه نمايشگاهی

مديران عالی نمایشگاهی
24 - 24
2
 مديريت HSE
 مدير HSE
20
4  24
3 مديريت ساختمان و تاسيسات  نمايشگاهی
مدير ساختمان و تاسیسات
20
4  24
4 مديريت خدمات رفاهی نمايشگاهی (رستوران، بوفه ها، ...)
مديريت خدمات رفاهی نمايشگاهی (رستوران، بوفه ها ، ...)
20
4 24
5 مديريت فضای سبز و محيط زيست  نمايشگاهی
مديريت فضای سبز و محيط زيست  نمايشگاهی
24
6 30
6 مديريت انتظامات، حفاظت فيزيکی و پدافند غيرعامل نمايشگاهی مدير انتظامات، حفاظت فيزيکی  و پدافند غير عامل
20  - 20
7
مديريت خدمات نمايشگاهی (بيمه، حمل و نقل، امور گمرکی )
مدير خدمات نمايشگاهی
30 - 30
8
 مديريت فناوریهای نوین نمايشگاهی
مدير فناوری
20
4 24
9
مديريت روابط عمومی و امور بين الملل نمايشگاهی
مدير روابط عمومی و امور بين الملل
16 4 20
 10

مديريت مالی، منابع و مصارف و پرداخت های داخلی و بین المللی نمایشگاه

مدير مالی، منابع و مصارف و  پرداخت های داخلی و بين المللی  20 4 24
11
آشنايي با مقررات صدور مجوز های نمايشگاهی
مدیران عالی
16
- 16
12
مديريت نظارت نمايشگاهی   مدیر نظارت نمایشگاهی
20 4 24
13
 مديريت استاندارد های خدمات نمايشگاهی  مدير استانداردهای خدمات نمايشگاهی  20 4 24
14
 مديريت رويدادهای تجاری(تورهای بازديد داخلی و خارجی ، هيات های تجاری  و برگزاری سمينار ها )  مدیر رویدادهای تجاری
16 4 20
15
 مديريت تدارکات و خريد  مدیر تدارکات و خرید
16 4 20
16
زبان تخصصی نمايشگاهی  کارشناس مذاکرات و مکاتبات نمايشگاهی   32 - 32
17
 آشنايي با مقررات صدور مجوز های نمايشگاهی
مدیران عالی
16 - 16