مراکز نمایشگاهی  

مراکز نمایشگاهی، به سایت‌های نمایشگاهی کشور اطلاق گردیده که در راستای اجرای فعالیت های نمایشگاهی، فضا و امکانات فیزیکی و نیروی انسانی خود را در زمینه مذکور بکار می گیرند. ارتقای دانش کارکنان و پیمانکاران این مراکز از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.