ردیف عنوان دوره آموزشی
عنوان شغل یا مهارت مدت زمان دوره آموزشی (ساعت)
نظری
عملی جمع
1 آشنايی با مقررات و دستورالعمل های نمايشگاهی
مدير بازرگانی شرکت ها
16

16
2
مديريت اطلاع رسانی غرف نمايشگاهی 
مسئول اطلاع رسانی غرف نمايشگاهی 16
   16
3
آشنايی با بازار کشور ها  ....  مدير بازرگانی شرکت ها
12
   12
4
نحوه مشارکت در  نمايشگاه های بين المللی داخل کشور
مدير بازرگانی شرکت ها 16
  16
5
نحوه مشارکت در  نمايشگاه های بين المللی خارج از کشور
مدير بازرگانی شرکت ها 16
   16
6
 روش های دستيابی به منابع اطلاعات تجاری و نحوه تنظيم گزارشات بازرگانی با استفاده از شبکه جهانی اينترنت و آشنايی با ابزارهای تحليل بازار مرکزتجارت بين الملل ITC
مدير بازرگانی شرکت ها
20  4 24
7
اخلاق حرفه ای نمايشگاهها  مدير بازرگانی شرکت ها
12
  12
8
 فرآيندتدوين برنامه نمايشگاهی جهت مشارکت موثر
مدير بازرگانی شرکت ها
14
2
16
9
 مديريت تبليغات تجاری در نمايشگاهها مدير بازرگانی شرکت ها
20   20
 10 مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) با رويکرد نمايشگاهی   مدير بازرگانی شرکت ها   16   16
 11 تحقيقات بازاريابی رويکرد نمايشگاهی  مدير بازرگانی شرکت ها  16
  16
12
تشريفات بين المللی نمايشگاهی
مدیر روابط عمومی شرکت ها
20
  20