مشارکت کنندگان 

مشارکت کنندگان، به اشخاص حقيقي و يا حقوقي اطلاق مي‌شود که تمایل خود را به حضور در نمایشگاه تحت نظارت و هدایت مجری اعلام داشته و متناسب با موضوع نمایشگاه جهت بهره برداری تجاری، بازرگانی و فرهنگی و ... در نمایشگاهها مشارکت می نمایند و موظف به رعايت كليه قوانين و مقررات مراکز نمایشگاهی می باشند. ارتقای دانش تخصصی مشارکت کنندگان نقش مهمی  در دستیابی به اهداف تجاری نمایشگاهها خواهد داشت.