اطلاعات تماس 

 
  آدرس: تهران - خیابان انقلاب اسلامی- خیابان فخر رازی- خیابان شهدای ژاندارمری (شرقی) ساختمان مرکزی شماره 2 جهاد دانشگاهی
 
   تلفن:  54 13 97 66 021
 
   فکس: 59 13 97 66 021

  پشتیبان سایت: 650 84 021
اطلاعات تماس
آدرس: خیابان انقلاب اسلامی - خیابان فخر رازی - خیابان شهدای ژاندارمری (شرقی) - ساختمان مرکزی شماره 2 جهاد دانشگاهی
 تلفن:   54 13 97 66 021
 فکس:  59  13 97 66 021
 پشتیبان سایت :  650 84 021
x