تعریف تدریس، فرآیند تدریس و مهارت های تدریس

 اصطلاح تدریس اگر چه در متون علوم تربیتی مفهومی آشنا به نظر می رسد لکن برداشت های مختلف معلمان از مفهوم تدریس می تواند در نگرش آنان نسبت به فراگیر و نحوه کارکردن با آنها تاثیر مثبت یا منفی برجای گذارد .برداشت چند گانه از مفهوم تدریس می تواند دلایل مختلفی داشته باشد ، از مهمترین آنها ضعف دانش پایه ، اختلاف در ترجمه و برداشت نادرست معلمان از دیدگاه های مختلف تربیتی است . فعالیت دوجانبه یا کنش متقابل را بین فرادهنده و فراگیر با هدف یادگیری تدریس گویند. نکته ی اساسی این نوع فعالیت، دو جانبه بودن آن است که روانشناسی ارتباط، زمینه ساز این مسأله خواهد بود. گفته شده است، مجموعه ی اعمال سنجیده ی منطقی و پیوسته که معلّم به منظور ارایه درس انجام می دهد، فرآیند تدریس نامیده می شود.

تدریس فعالیتی است پیچیده که مستلزم آمادگی دقیق ، طراحی هدف ها و فعالیت هاست . این طراحی بر اساس ساعت ، روز ، هفته انجام می شود. به علاوه طراحی بلند مدت برنامه ی درسی را در طول یک دوره ، نیم سال و سال تحت پوشش قرار می دهد.

مفهوم تدریس به آن قسمت  از فعالیتهای آموزشی که با حضور معلم در کلاس درس اتفاق می افتد اطلاق می شود .تدریس بخشی از آموزش است ولی هر آموزش ممکن است تدریس نباشد . چهار ویژگی خاص در تعریف تدریس وجود دارد که عبارتند از :

الف- وجود تعامل بین معلم و فراگیران .

ب- فعالیت بر اساس اهداف معین و از پیش تعیین شده .

ج- طراحی منظم با توجه با موقعیت و امکانات .

د- ایجاد فرصت و تسهیل یادگیری .

مهارت های تدریس را می توان به سه مرحله کلی تقسیم کرد : مهارتهای قبل از تدریس ، ضمن تدریس ، پس از تدریس .

الف : مهارت های قبل از تدریس شامل طراحی برنامه درس برای طول دوره تحصیلی مشخص (مثلا یک ترم تحصیلی ) و زمانبندی می باشد که زمانبندی بر اساس تعداد جلسات هفتگی درس و تعداد صفحات کتاب درسی با رعایت پیچیدگی مفاهیم می باشد .

ب : مهارت های ضمن تدریس عبارتند از: اجرای آزمون رفتار ورودی، برقراری ارتباط ، تمرکز بخشی، آماده سازی،  ارائه درس جدید، جمع بندی،  برقراری انضباط .

ج : مهارت های پس از تدریس : شامل تلاش هایی است که معلم پس از ارائه درس به عمل می آورد که شامل فعالیت های تکمیلی خلاصه نویسی و یادداشت برداری دانش آموزان، تعیین تکلیف به منظور عمق بخشیدن به یادگیری و ارزشیابی می باشد .


اطلاعات تماس
آدرس: خیابان انقلاب اسلامی - خیابان فخر رازی - خیابان شهدای ژاندارمری (شرقی) - ساختمان مرکزی شماره 2 جهاد دانشگاهی
 تلفن:   54 13 97 66 021
 فکس:  59  13 97 66 021
 پشتیبان سایت :  650 84 021