آموزش ترکیبی مدرسین دانشگاه جامع علمی کاربردی-فیلم آموزشی

با توجه به تعداد زیاد مدرسین دانشگاه جامع علمی کاربردی و پراکندگی جغرافیایی آنان در استان های سراسر کشور، اجرای دوره های آموزش ترکیبی متشکل از کلاس حضوری و مجموعه آموزش های مجازی مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از آموزش ترکیبی برای آموزش مدرسین دانشگاه جامع علمی کاربردی باعث می شود تا این دانشگاه بتواند از ابزارها و روش های جدید آموزشی برای ارائه این آموزش ها بهره مند شود.

فیلم های آموزشی این مجموعه شامل عناوین دروس ذیل می باشد که به کمک اساتید برتر دانشگاه ها در قالب cd های آموزشی تهیه شده و بهمراه بسته آموزشی دوره ارائه می گردد.

عنوان  

 محتوا

زمان  

 نظام های آموزشی
 نظام آموزش مهارتی
2
نظام آموزش نظری
2
مهارت های تدریس   
 شیوه و فنون تدریس
1
مهارت های سنجش و ارزیابی
1
 کیفیت آموزشی تدریس
2
 روانشناسی آموزشی
 رفتار و روابط انسانی 1
 فن برقراری ارتباط 1
مهارت های چهارگانه
 فرهنگی، اعتقادی 2
اجتماعی  2
سیاسی  1
 امنیتی 1

 

16 حلقه فیلم فوق پس از خرید بسته آموزشی دوره ارائه می گردد.

اطلاعات تماس
آدرس: خیابان انقلاب اسلامی - خیابان فخر رازی - خیابان شهدای ژاندارمری (شرقی) - ساختمان مرکزی شماره 2 جهاد دانشگاهی
 تلفن:   54 13 97 66 021
 فکس:  59  13 97 66 021
 پشتیبان سایت :  650 84 021