الگوسازی و دوخت

 ردیف عنوان درس
گروه
نام مدرس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1
الگوسازی 1
A خانم نجفی
یکشنبه 
8-12
4.150.000
ثبت نام آنلاین 
2
دوخت 1 
A خانم نجفی
یکشنبه 
12-16
4.150.000
3
الگوسازی 1 B
خانم لطیفی
شنبه
8-12
4.150.000
4
دوخت 1
B خانم لطیفی
شنبه
12-16
4.150.000
5
 الگوسازي 1
 C  خانم عزيزي
پنجشنبه
8-12 4.150.000
6
 دوخت 1
 C خانم عزيزي
 پنجشنبه  12-16 4.150.000
7
الگوسازی 2
A
خانم نجفی
پنجشنبه
8-12
4.150.000
8
دوخت 2
A خانم نجفی
پنجشنبه
12-16
4.150.000
9
 الگوسازي2 B خانم بابا زاده
دوشنبه
8-12
4.150.000
10
دوخت 2
B خانم بابا زاده
دو شنبه
12-16
4.150.000
11 الگوسازی 3
A
خانم صفری
سه شنبه
8-12
4.150.000
12
دوخت 3
A خانم صفری
سه شنبه
12-16
4.150.000
13
الگوسازي 3
B
خانم بابازاده
چهارشنبه
8-12
4.150.000
14
دوخت 3
B خانم بابا زاده
چهارشنبه
12-16 4.150.000
15
الگوسازی 3
C خانم بابازاده
شنبه
8-12
4.150.000
16
دوخت 3
c خانم بابازاده
شنبه
12-16
4.150.000
17
الگوسازی 4
A خانم منیعی
پنجشنبه  8-12
4.150.000
18
دوخت 4
A خانم منیعی
پنجشنبه  12-16
4.150.000
19
الگوسازي 4
 B خانم عزيزي
چهارشنبه  8-12
4.150.000
20
دوخت 4
B
خانم عزيزي
چهارشنبه 
12-16
4.150.000
21
الگوسازی 5
A
خانم صادقی
سه شنبه  
8-12
4.150.000
22
دوخت 5
A خانم صادقی
سه شنبه 12-16
4.150.000
23
الگوسازی 6
 A خانم صادقی 
یکشنبه  8-12
4.150.000
24
دوخت 6
A
خانم صادقی 
یکشنبه  12-16
4.150.000
25
الگوسازی 6
B
 خانم منیعی
سه شنبه  8-12
4.150.000
26
 دوخت 6
B
خانم منیعی 
 سه شنبه 
12-16
4.150.000
 شهریه ثابت هر ترم: 110،000 تومان
شروع دوره:  98/01/24

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی

  بعد از تقاطع نصرت- کوچه عبدی نژاد- شماره 12
 تلفن:7 - 85 889 889 021
 فکس:   85 889 889 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir