الگوسازی و دوخت

 ردیف عنوان درس
گروه
نام مدرس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1
الگوسازی 1
A خانم نجفی
دوشنبه 
8-12
4.150.000
ثبت نام آنلاین 
2
دوخت 1 
A خانم نجفی
دوشنبه 
12-16
4.150.000
3
الگوسازي 1 
 B خانم بابازاده
چهارشنبه
8-12
4.150.000
4
دوخت 1
 B  خانم بابازاده
 چهارنشبه 16-12
4.150.000
  الگوسازي 1
c
خانم بابازاده
دوشنبه
8-12  4.150.000
7 الگوسازی 2 c
خانم لطیفی
پنجشنبه
8-12
4.150.000
8 دوخت 2
c خانم لطیفی
پنجشنبه
12-16
4.150.000
9  الگوسازي2 B خانم نجفی
یکشنبه
8-12
4.150.000
10 دوخت 2
B خانم نجفی
یکشنبه
12-16
4.150.000
11 الگوسازی 3
A
خانم صفری
دوشنبه
8-12
4.150.000
12 دوخت 3
A خانم صفری
دوشنبه
12-16
4.150.000
13 الگوسازي 3
B
خانم بابازاده
سه شنبه
8-12
4.150.000
14 دوخت 3
B خانم بابا زاده
سه شنبه
12-16 4.150.000
15 الگوسازی 3
C خانم نجفی
پنجشنبه
8-12
4.150.000
16 دوخت 3
c خانم نجفی
پنجشنبه
12-16
4.150.000
17 الگوسازی 4
A خانم منیعی
چهارشنبه  8-12
4.150.000
18 دوخت 4
A خانم منیعی
چهارشنبه  12-16
4.150.000
19 الگوسازي 4
 B خانم عزيزي
دوشنبه  8-12
4.150.000
20 دوخت 4
B
خانم عزيزي
دوشنبه 
12-16
4.150.000
21 الگوسازی 4
 c خانم عزيزي
سه شنبه
8-12
 4.150.000
22  الگوسازی 4
 c  خانم عزيزي
 سه شنبه
12-16
4.150.000
23 الگوسازی 5
A
خانم صادقی
یکشنبه  
8-12
4.150.000
24 دوخت 5
A خانم صادقی
یکشنبه 12-16
4.150.000
25 الگوسازی 5
B
خانم منیعی
 دوشنبه 8-12
4.150.000
26  دوخت 5
B
 خانم منیعی
 دوشنبه 12-16
4.150.000
27 الگوسازی 6
 A خانم صادقی 
سه شنبه  8-12
4.150.000
28 دوخت 6
A
خانم صادقی 
سه شنبه  12-16
4.150.000
 شهریه ثابت هر ترم: 1،100،000 ریال
شروع دوره:  98/04/22

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی

  بعد از تقاطع نصرت- کوچه عبدی نژاد- شماره 12
 تلفن:7 - 85 889 889 021
 فکس:   85 889 889 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir