الگوسازی و دوخت

 ردیف عنوان درس
گروه
نام مدرس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
الگوسازی 1
A خانم بابازاده
سه شنبه 
8-12
4.150.000
ثبت نام آنلاین 
دوخت 1 
A خانم بابازاده
سه شنبه 
12-16
4.150.000
الگوسازي 1 
 B خانم نجفی
پنجشنبه
8-12
4.150.000
دوخت 1
 B  خانم نجفی
 پنجشنبه 16-12
4.150.000
  الگوسازي 1
 C خانم بابازاده
چهارشنبه
 8-12  4.150.000
   دوخت 1
C
 خانم بابازاده
چهارشنبه
 12-16  4150.000
الگوسازی 2 A
خانم بابازاده
دوشنبه
8-12
4.150.000
دوخت 2
A خانم بابازاده
دوشنبه
12-16
4.150.000
 الگوسازي2 B خانم نجفی
یکشنبه
8-12
4.150.000
دوخت 2
B خانم نجفی
یکشنبه
12-16
4.150.000
  الگوسازی2 
 C خانم عزیزی
چهارشنبه
8-12
 4.150.000
   دوخت2
 C  خانم عزیزی
 چهارشنبه 12-16
4.150.000
   الگوسازي 2
 D  خانم بابازاده
 يكشنبه 8-12
 4.150.000
   دوخت 2
D
 خانم بابازاده
 يكشنبه 12-6
 4.150.000
الگوسازی 3
A
خانم صفری
پنجشنبه
8-12
4.150.000
دوخت 3
A خانم صفری
پنجشنبه
12-16
4.150.000
الگوسازی 3
C خانم نجفی
سه شنبه
8-12
4.150.000
دوخت 3
c خانم نجفی
سه شنبه
12-16
4.150.000
الگوسازی 4
A خانم صفری
دوشنبه  8-12
4.150.000
دوخت 4
A خانم صفری
دوشنبه  12-16
4.150.000
الگوسازي 4
 B خانم منیعی
چهارشنبه  8-12
4.150.000
دوخت 4
B
خانم منیعی
چهارشنبه 
12-16
4.150.000
الگوسازی 5
A
خانم صادقی
شنبه  
8-12
4.150.000
دوخت 5
A خانم صادقی
شنبه 12-16
4.150.000
الگوسازی 5
B
خانم منیعی
 دوشنبه 8-12
4.150.000
 دوخت 5
B
 خانم منیعی
 دوشنبه 12-16
4.150.000
الگوسازی 6
 A خانم صادقی 
یکشنبه  8-12
4.150.000
دوخت 6
A
خانم صادقی 
یکشنبه  12-16
4.150.000
 شهریه ثابت هر ترم: 1،100،000 ریال
شروع دوره:  98/07/13

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - خیابان وصال شیرازی- پایین تر 

  از خیابان طالقانی- خیابان شفیعی- پلاک 4
 تلفن:  45 55 47 66 021
 فکس:  45 55 47 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
      j  @jtacnews           
 Jtac.ir