الگوسازی و دوخت

 ردیف عنوان درس
گروه
نام مدرس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت

الگوسازی 1
B خانم نجفي
پنجشنبه 8-12
3.200.000
ثبت نام آنلاین 

دوخت 1 
B خانم نجفي
پنجشنبه 12-16 3.200.000

الگوسازی 1 A خانم بابازاده
دوشنبه
8-12 3.200.000

دوخت 1
A خانم بابازاده
دوشنبه
12-16 3.200.000

الگوسازی 2
B خانم نجفي
يكشنبه
12- 8
3.200.000

دوخت 2
B خانم نجفي
يكشنبه
16 - 12
3.200.000

 الگوسازي2 C خانم بابازاده
سه شنبه
8-12 3.200.000

دوخت 2
C
خانم بابازاده
سه شنبه
12-16
3.200.000

الگوسازي 2
B خانم نجفي
سه شنبه
8-12
3.200.000

دوخت 2
B خانم نجفي
سه شنبه
12-16
3.200.000

الگوسازی 3
B
خانم بابازاده
چهارشنبه
12 - 8
3.200.000

دوخت 3
B خانم بابازاده
چهارشنبه
16 - 12
3.200.000

الگوسازي 3
A
خانم عزيزي
پنجشنبه  8-12 3.200.000

دوخت 3
A  خانم عزيزي
پنجشنبه 12-16
3.200.000

الگوسازی 4
B خانم عزيزي
سه شنبه
8-12 3.200.000

دوخت 4
B خانم عزيزي
سه شنبه 16 - 12
3.200.000

الگوسازی 5
A خانم صادقي
سه شنبه 8-12
3.200.000

دوخت 5
A  خانم صادقي
سه شنبه
16 - 12
3.200.000

الگوسازي 5
 B خانم منيعي
سه شنبه
 8-12 3.200.000

دوخت 5
B
 خانم منيعي
سه شنبه 12-16
3.200.000

الگوسازی 6
A
خانم صادقي
يكشنبه
8-12
3.200.000

دوخت 6
A خانم صادقي
يكشنبه
12-16
3.200.000
 شهریه ثابت هر ترم: 840،000 ریال
شروع دوره:  97/10/01

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی

  بعد از تقاطع نصرت- کوچه عبدی نژاد- شماره 12
 تلفن:7 - 85 889 889 021
 فکس:   85 889 889 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
    j  @jtacnews