الگوسازی و دوخت

 ردیف عنوان درس
گروه
نام مدرس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1 الگوسازی 1
B خانم نجفي
پنجشنبه 8-12
3.200.000
ثبت نام آنلاین 
2 دوخت 1 
B خانم نجفي
پنجشنبه 12-16 3.200.000
3 الگوسازی 1 A خانم بابازاده
دوشنبه
8-12 3.200.000
4
دوخت 1
A خانم بابازاده
دوشنبه
12-16 3.200.000
5
الگوسازی 2
B خانم نجفي
يكشنبه
12- 8
3.200.000
6
دوخت 2
B خانم نجفي
يكشنبه
16 - 12
3.200.000
7
 الگوسازي2 A خانم بابازاده
سه شنبه
8-12 3.200.000
8
دوخت 2
A خانم بابازاده
سه شنبه
12-16
3.200.000
  الگوسازي 2
C خانم بابازاده
چهارشنبه
8-12
3.800.000
  دوخت 2
C خانم بابازاده
چهارشنبه
12-16
3.800.000
9
الگوسازی 3
A
خانم عزيزي
سه شنبه
12 - 8
3.200.000
10
دوخت 3
A خانم عزيزي
سه شنبه
16 - 12
3.200.000
11
الگوسازي 3
B
خانم نجفي
سه شنبه  8-12 3.200.000
12
دوخت 3
B  خانم نجفي
سه شنبه 12-16
3.200.000
13
الگوسازی 4
A خانم منيعي
سه شنبه 8-12 3.200.000
14
دوخت 4
A خانم منيعي
سه شنبه 16 - 12
3.200.000
15
الگوسازی 4
B خانم عزيزي
چهارشنبه
8-12 3.200.000
16
دوخت 4
B خانم عزيزي
چهارشنبه 16 - 12
3.200.000
17
الگوسازی 5
A خانم منيعي
دوشنبه 8-12
3.200.000
18
دوخت 5
A  خانم منيعي
دوشنبه
16 - 12
3.200.000
19
الگوسازي 5
 B خانم صادقي
پنجشنبه
 8-12 3.200.000
20
دوخت 5
B
 خانم صادقي
پنجشنبه 12-16
3.200.000
21
الگوسازی 6
A
خانم صادقي
يكشنبه
8-12
3.200.000
22
دوخت 6
A خانم صادقي
يكشنبه
12-16
3.200.000
23
الگوسازي6
 B  خانم صادقي
سه شنبه
8-12
 3.800.000  
24
 دوخت 6
 B  خانم صادقي
 سه شنبه
12-16
 3.800.000  
 شهریه ثابت هر ترم: 840،000 ریال
شروع دوره:  97/07/07

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی

  بعد از تقاطع نصرت- کوچه عبدی نژاد- شماره 12
 تلفن:7 - 85 889 889 021
 فکس:   85 889 889 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
    j  @jtacnews