سرفصل دوره آشنايي با خطرات حرفه نظارت

  • شرح میزان خطر و ریسک در شغل نظارت ساختمان
  • آشنایی با آیین نامه انضباطی سازمان نظام مهندسی و دسته بندی تخلفات حرفه ای مهندسین ناظر و طراح
  • نحوه رسیدگی به پرونده های مربوط به عدم رعایت موارد ایمنی در ساختمان ها و ... در دادگاه های عمومی
  • اهمیت حقوقی تخریب قنوات در حین گودبرداری و کنترل خروج آب های زیرزمینی