آشنایی با خطرات حرفه نظارت
عنوان درس
مدت دوره (ساعت)
کد دوره
زمان برگزاری
 تاریخ برگزاری
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت

آشنایی با خطرات حرفه نظارت

8
D
سه شنبه
8-17
95/8/11
220.000
ثبت نام آنلاین 
8
E
شنبه
8-17
95/8/15
220.000
8
 F شنبه  8-17
95/8/22
220.000

شهریه دوره:                                         720/000 ریال

سهم پرداختی سازمان نظام مهندسی:  500/000 ریال

سهم پرداختی هر یک از مهندسین:     220/000 ریال

مخاطبین دوره: مهندسین عمران، معماری، برق و مکانیک

مدارک ثبت نام: ارائه کپی پروانه اشتغال به کار به دفتر ثبت نام در روز برگزاری کلاس