عناوين دوره­ هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان شهرسازی

رشته

صلاحيت

عناوين دوره ­ها

تعداد دوره­ هاي مورد نياز جهت ارتقاء پايه

شهرسازي

نظارت و طراحي

پايه سه به دو

تفكيك اراضي شهري 16 ساعت

انطباق شهري ساختمان ها 16 ساعت

ساعت انطباق كاربري اراضي شهري 16 ساعت

آماده سازي اراضي شهري 16 ساعت

بازسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري 16 ساعت

1

پايه دو به يك

2