عناوين دوره­ هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان نقشه برداری

رشته

صلاحيت

عناوين دوره ­ها

تعداد دوره­ هاي مورد نياز جهت ارتقاء پايه

نقشه ­برداري

نظارت و طراحي

پايه دو به يك

تهيه نقشه هاي مسطحاتي و رقومي عمليات خاكي

16 ساعت

تطبيق زمين با اسناد مالكيت و پياده كردن زمين و عناصر ساختماني 16 ساعت

محاسبات و ترسيمات كامپيوتري و نرم افزارهاي تخصصي 16 ساعت

1