عمران- نظارت پایه 3 به 2

 ردیف عنوان درس
مدت دوره (ساعت)
کد دوره
نام مدرس
زمان برگزاری
 تاریخ برگزاری
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1 اصول حرفه‌اي، خدمات مهندسي، مديريت، ايمني و كيفيت ساخت   16 312 مهندس نصيري
 پنج شنبه- جمعه 8-16
95/7/29الی 95/7/30
 1،600،000
 ثبت نام آنلاین
2

قالب بندی و قالب برداری

16
 313 دكتر اميري
پنج شنبه - جمعه
8-16
95/8/06 الی 95/8/07
1،600،000
 3 مباني گودبرداري،ژئوتكنيك و سازه هاي نگهبان
16
311 دکتر عامل
پنجشنبه- جمعه
16 - 8
95/8/20 الی 95/8/21
1.600.000

           به همراه داشتتن كارت عضويت نظام مهندسي در زمان برگزاري كلاس و آزمون الزامي است.

           كليه آزمون‌هاي پاياني دوره‌ها، پس از پايان روز دوم هر يك از كلاس ها برگزار مي‌گردد.