عناوين دوره­ هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان معماری

رشته

صلاحيت

عناوين دوره ­ها

تعداد دوره هاي مورد نياز جهت ارتقاء پايه

معماري

نظارت و طراحي

پايه سه به دو

بكارگيري استانداردها، مقررات ملي، راهنماهاي طراحي در معماري 16 ساعت

معماري پايدار و روش­هاي صرفه­ جوئي انرژي در ساختمان 16 ساعت

مصالح و فناوري­هاي نوين در صنعت ساختمان 16 ساعت

3

پايه دو به يك

اصول و مباني طراحي بناهاي بلندمرتبه 16 ساعت

معماري زمينه گرا در بافت ها 16 ساعت

الزامات هماهنگي، مديريت و اجراي ساختمان 16 ساعت

3