آشنایی با استاندارد PMBOK

  • آشنایی با رویکرد استاندارد مدیریت پروژه PMBOK در انجام پروژه شامل:

       - فرآیندهای مدیریت پروژه

       - فرآیندهای آغازین، برنامه ریزی، اجرا، کنترل و خاتمه

       - حوزه های دانشی شامل:

              -- یکپارچگی، محدوده، زمان، هزینه، کیفیت، ارتباطات، مدیریت منابع، مدیریت تدارکات، ریسک و مدیریت ذينفعان

 

مدت دوره : 18 ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir