اصول و ضوابط طراحی نما

  • عوامل مؤثر یا مرتبط در طراحی نما
  1. عوامل درونی

       - زیبایی شناسی و سبک شناسی نما

       - کانسپت و نما

       - درون و بیرون در نما

       - نما و ساخت


  2. عوامل بیرونی (زمینه ای)

       - زمینه‌های شهری: سیما و منظر شهری

       - زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی: کارکردهای معنایی

       - زمینه‌های اقلیمی: کارکرد اقلیمی پوسته نما


  • ضوابط و استانداردها:

       - ضوابط شهری نما

       - استانداردهای ساخت نما

       - ضوابط اقلیمی نما

       - ضوابط ایمنی


 

مدت دوره : 8 ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir