معرفی سیستم های تهویه ساختمان- بادزن ها و هواکش ها و اصول طراحی آنها

 • اصول جریان هوا

       - قوانین جریان تراکم پذیر استاتیک و دینامیک

       - اثرات اصطکاک و نمودار اصطکاکی

       - اثرات چگالی و ارتفاع


 • آسایش و پخش هوا

       - اصول آسایش انسان

       - اصول پخش هوا در فضا

       - انواع وسایل پخش هوا


 • رابطه سیستم های هوایی نسبت به بار و نیازهای افراد

       - انتخاب سیستم

       - انواع سیستم های سرمایشی و گرمایشی

       - نوع سیستم بر اساس ترکیب کانال

       - بازیاب های حرارت و ورودی های هوای بیرون


 • سیستمهای تخلیه و تهویه هوا

       - ملاحظات طراحی

       - انواع سیستم ها

       - بازیافت انرژی


 • فناوری بادزنها و هوا ران ها

       - اصول بادزن ها

       - انواع بادزن ها و کاربرد آنها

       - محرک های بادزن ها

       - انتخاب بادزن ها، طرح نصب بادزن ها

       - کنترل بادزن ها و تأثیر وسایل مقاومت متغیر و...


 • طراحی سیستم کانال

       - نگاه کلی بر طراحی

       - مصالح و ساخت

       - طراحی و اندازه یابی

       - سیستمهای نمونه


 • استانداردها و مقررات

       - مقررات ملی ساختمانی

       - استاندارد ASHRAE و سایر مقررات و کدها


 • اجزای کمکی سیستم هوا

       - دمپرها

       - فیلترها

       - رطوبت زن ها

       - گرمکن های کانالی

       - عایق های صوتی و حرارتی کانال


 • سر وصدا و ارتعاش کانال

       - اصول صوت

       - منابع سرو صدا و ارتعاش

       - صداخفه کن و کنترل ارتعاش


 • راه اندازی و عیب یابی سیستم هوا

       - ملاحظات طراحی

       - روش های اندازه گیری حجمی هوا

       - روش های میزان کردن در سیستم پخش هوا

       - عیب یابی سرو صدا و ارتعاش


 • یک پروژه نمونه

       - روال طراحی کانال

       - ساختمان و سیستم و عیب یابی سیستم

 

مدت دوره : 8 ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir