ردیف عنوان دوره آموزشی
مدت دوره (ساعت)
 روز
تاریخ شروع  تاریخ اتمام    شهریه (ریال) ثبت نام 
1 آموزش عمومی مسئولین ایمنی 
( 40ساعت )
40 چهارشنبه 20-14
پنج شنبه و جمعه
8-16
97/12/02 97/12/10 4.000.000 ثبت نام آنلاین
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک 
( 16 ساعت )
 16  پنج شنبه و جمعه
8-16
97/11/04
97/11/05  1.600.000
 آئین نامه به کارگیری مسئولین ایمنی کارگاهها
 شیوه نامه جامه آموزش مسئولین ایمنی کارگاهها

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
             خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir