شناسنامه دوره آموزشي   

عنوان دوره: الزامات HSE پيمانكاران

عنوان گروه تخصصي: HSE-عمومي
 حداكثر ظرفيت: 25 نفر
اهداف دوره: آگاهي شركتهاي پيمانكاري از الزاماتHSE و روشن ساختن مسئوليتهاي شركتهاي پيمانكار در حوزه HSE

سرفصل

1- آشنايي با مفاهيم و اصول HSE

2- آشنايي با سيستم مديريت HSE

3- آشنايي با قوانين و مقررات HSE

4- آشنايي با قوانين كار

5- آشنايي با مسئوليتهاي حقوقي و قرار دادي در خصوص HSE

6- آشنايي با عوامل زيان آور محيط كار

7- آشنايي با خطرات محيط كار و ارزيابي و كنترل ريسكهاي احتمالي

8- آشنايي با الزامات محيطي و نحوه محافظت از محيط زيست

9- آشنايي با شرايط اضطراري و نحوه واكنش و مقابله با آنها

10- آشنايي با سيستم صدور مجوز هاي كاري

11- آشنايي با انواع حريق و نحوه مقابله با آنها

12- آشنايي با وسايل و تجهيزات حفاظت فردي

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
             خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir