شناسنامه دوره آموزشي   

عنوان دوره: برگه اطلاعات ایمنی مواد MSDS 

عنوان گروه تخصصي: HSE-ایمنی و آتش نشانی
 حداكثر ظرفيت: 25 نفر
اهداف دوره: شناخت ایمنی مواد

سرفصل

1- کلیات و مفاهیم شناسنامه ماده، ترکیب اجزاء اصلی ماده

2- شناسایی خطرات

3- کمک های اولیه

4- اطفاء حریق

5- ریخت و پاشهای اتفاقی

6- جابه جایی و انبارش

7- حفاظت شخصی 

8- خواص فیزیکی و شیمیایی

9- پایداری و واکنش

10- اطلاعات سم شناسی

11- اطلاعات زیست بوم شناسی

12- ملاحظات دفن ماده

13- اطلاعات حمل و نقل

14- اطلاعات نظارتی

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
             خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir