تقویم آموزشی سال 1395 - گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 فصل ترم
تاریخ شروع
بهار
اول
1395/01/21
 دوم 1395/03/01
تابستان
 سوم  1395/04/19
 چهارم  1395/05/23
 پائیز پنجم
1395/07/10
 ششم 1395/08/22
 زمستان هفتم
 1395/10/04
 هشتم 1395/11/16

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews