تقویم آموزشی سال 1398- گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 فصل ترم
تاریخ شروع
بهار
اول
1398/01/31
 دوم 1398/03/18
تابستان
 سوم  1398/05/03
 چهارم  1398/05/26
 پائیز پنجم
1398/07/06
 ششم 1398/08/25
 زمستان هفتم
 1398/10/07
 هشتم 1398/11/12

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews
   jtit.ir