نرم افزارهای آماری و اقتصادی 

نرم افزارهای آماری و اقتصادی

سرفصل دوره های آموزشی


SPSS

COMFAR

EVeiws

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews
   jtit.ir