دوره متره و برآورد و تنظیم صورت وضعیت (کار با نرم افزار )

مقدمه:

 

باتوجه به گردش ریالی قابل توجه در پروژه های عمرانی کشور ، وجود نیروهای متخصص در امر تهیه صورت وضعیت های کارکرد و رسیدگی به این صورت وضعیت ها بسیار اهمیت داشته و در سرنوشت مالی پروژه تاثیر به سزایی دارد.

 

اهداف:

هدف از برگزاری دوره تربیت نیروهای متخصص  در امر تهیه و رسیدگی به صورت وضعیت کارکرد پروژهای عمرانی بر اساس فهرست بهای ابنیه می باشد 


شرايط پذيرش:

توانايي هاي فراگيران در پايان دوره:


 »» سرفصل متره و برآورد و تنظیم صورت وضعیت (کار با نرم افزار )


عنوان دوره: متره و برآورد

نوع دوره: تخصصی

پيش نياز:

 

مدت (ساعت)

نظري
عملي جمع


80:00


  
رديف

سرفصل و ريز محتوا

1

تعریف و مفاهیم اولیه متره و قرارداد:

 تعریف انواع قرارداد های پروژه های عمرانی - تعریف متره و برآورد - تعریف فهرست بها -  تعریف صورت وضعیت - تعریف قیمت های جدید و ردیف های ستاره دار

 2

تفسیر فصول فهرست بهای ابنیه مرتبط با اسکلت بتنی و فلزی ساختمان:

تفسیرردیف های  فصل پنجم و ششم فهرست ابنیه (قالب بندی)

تفسیر دریف های فصل هفتم فهرست ابنیه (کارهای فولادی با میلگرد)

تفسیر ردیف های فصل هشتم فهرست ابنیه (بتن درجا)

تفسیر ردیف های فصل نهم فهرست ابنیه (کارهای فولادی سنگین)

تفسیر دریف های فصل دهم فهرست ابنیه (سقف سبک بتنی )
3

تفسیر فصول فهرست بهای ابنیه مرتبط با عملیات خاکی و محوطه سازی:

تفسیر فصل دوم و سوم فهرست ابنیه (عملیات خاکی با دست - عملیات خاکی با ماشین )  تفسیر فصل بیست و ششم فهرست ابنیه (اساس و زیر اساس )

 تفسیر فصل بیست و هفتم فهرست ابنیه (آسفالت ) 

 4

تفسیر فصول فهرست بهای ابنیه مرتبط با بنایی و عملیات سفت کاری:

تفسیر فصل چهارم فهرست ابنیه ( عملیات بنایی با سنگ)

تفسیر فصل یازدهم فهرست بهای ابنیه ( آجر کاری و شفته ریزی)

تفسیر فصل دوازدهم فهرست ابنیه (بتن پیش ساخته )

 5

تفسیر فصول فهرست بهای ابنیه مرتبط با عملیات نازک کاری:

 تفسیر فصل سیزدهم و چهاردهم  فهرست ابنیه (عایق کاری رطوبتی و حرارتی)

تفسیر فصل هجدهم فهرست ابنیه ( اندود و بند کشی )

تفسیر فصل بیستم ابنیه (کاشی و سرامیک )

تفسیر فصل بیست و دوم ابنیه ( سنگ پلاک )

تفسیر فصل بیست و چهارم ابنیه (برش و نصب شیشه)

تفسیر فصل بیست و پنجم ابنیه (رنگ آمیزی )
6

تفسیر فصول فهرست بهای ابنیه مربتط با عملیات نصب کارهای فلزی ، چوبی و آلومینیومی:

 تفسیر فصل شانزدهم ابنیه ( کارهای فلزی سبک )

تفسیر فصل نوزدهم ابنیه ( کارهای چوبی)

تفسیر فصل هفدهم ابنیه ( کارهای آلومینیومی )
 7

روش محاسبه حمل مصالح:

تفسیر فصل بیست و هشتم ابنیه ( حمل و نقل )  

8

تشریح تجهیز کارگاه و مصالح پای کار:

 شرح پیوست 4 فهرست بها ( نحوه محاسبه تجهیز کارگاه )

شرح پیوست 1 فهرست بهای ابنیه (مصالح پای کار)

 9 کارهای قیمت جدید
10

 ضرایب قرارداد:

شرح ضریب بالاسری (پیوست 3 فهرست ابنیه )

شرح ضریب طبقات ( پیوست 2 فهرست ابنیه )

نحوه محاسبه ظریب فصل  
 11  تعدیل آحاد بها  :

تشریح بخشنامه تعدیل آحاد بها

کارگاه محاسبه تعدیل

 12  کارگاه متره و صورت وضعیت:

کارگاه تهیه متره و صورت وضعیت یک پروژه واقعی

13 

آموزش نرم افزار 

تهیه صورت وضعیت با نرم افزار

 

 منبع درسی:

- مهندسی متره، علیرضا میلانی زاده- انتشارات میلان افزار

- شرح تفصیلی فهرست بها ابنیه، علیرضا حسین زاده، انتشارات پارسا 1392

- فهرست بهای ابنیه ، سازمان برنامه و بودجه ، 1396


اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews
   jtit.ir