دوره متره و برآورد و تنظیم صورت وضعیت (کار با نرم افزار )

مقدمه:

 

باتوجه به گردش ریالی قابل توجه در پروژه های عمرانی کشور ، وجود نیروهای متخصص در امر تهیه صورت وضعیت های کارکرد و رسیدگی به این صورت وضعیت ها بسیار اهمیت داشته و در سرنوشت مالی پروژه تاثیر به سزایی دارد.

 

اهداف:

هدف از برگزاری دوره تربیت نیروهای متخصص  در امر تهیه و رسیدگی به صورت وضعیت کارکرد پروژهای عمرانی بر اساس فهرست بهای ابنیه می باشد 


شرايط پذيرش:

توانايي هاي فراگيران در پايان دوره:


 »» سرفصل متره و برآورد و تنظیم صورت وضعیت (کار با نرم افزار )

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews
   jtit.ir