دوره های غیرحضوری 

 ردیف عنوان درس
1 قواعد شکلی و ماهوی وضع قوانین
2 کلیات پیشگیری از جرم
 3 حقوق شهروندی 
 4 آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولت 
 5  گزارش نویسی در بازرسی
 6 سازمان جهانی تجارت 
جعل اسناد و راههای مبارزه با آن 
ارتقاء سلامت اداری 
9 قانون مجازات اسلامی 
10  مهارت های حقوقی تنظیم قرارداد 
 11 آشنایی با قانون برگزاری مناقصات 
 12 مسئولیت کیفری کارکنان دولت 

تلفن تماس: 84650-021