برنامه سمینارهای حقوقی  

 ردیف عنوان درس
نام مدرس
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
 تاریخ شروع
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
 1  تکنیک های حقوقی قراداد نویسی
 دكتر صادقی 
8 یکشنبه 9-17
96/10/03
2،200،000
ثبت نام آنلاین 
 2 اعاده دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری
دکتر کلانتریان
8 سه شنبه
9-17
96/09/21
2.200.000
 3 نحوه اعتراض و تجدید نظر خواهی
دكتر بهرامي
8 يكشنبه
9-17  96/10/17
2،200،000
 4 تکنیک های حقوقی برگزاری مناقصه دكتر شفیعی 
8
یک شنبه
9-17 96/11/01
 2،200،000
 5 بررسی دعاوی اسناد تجاری و نحوه وصول آن دکتربهرامی
8
یک شنبه
9-17

96/11/15

 2،200،000

ثبت نام گروهي(بالاتر از  5 نفر) مشمول استفاده از 10 درصد تخفيف مي‌گردد. 

تلفن تماس: 84650-021