تکنیک های حقوقی قررداد نویسی 


 • تعریف قرارداد،انواع قرارداد، شرایط اساسی برای صحت قرارداد
 • اشکال قرارداد،طرفین قرارداد،موضوع قرارداد ،مدت قرارداد
 • مبلغ قرارداد و چگونگی پرداخت آن،ضمانت نامه قرارداد،بیمه در قرارداد
 • رعایت اصول فنی مطابق با استاندارد در قرارداد، تعیین قوانین اوضاع و احوال در قرارداد
 • فورس ماژور،فسخ قرارداد،نظارت،امضاء،مواردی که در قرارداد دولتی باید رعایت شود

 بخش دوم:

 • تحلیل و بررسی نمونه های مختلف قرارداد:

از قبیل قرارداد(بیع ،فروش اقساطی،انتقال، قولنامه، بیع سلف ، جعاله،مضاربه ، اجاره، مزارعه، مساقات ، پیمانکاری ، بازرگانی ،تقسیم نامه،صلح، رهن ، کار ،کفالت، بیمه ،توزیع و نشر" کتاب و محصولات فرهنگی" ،وکالت ،حق انتفاع ،حق ارتفاق ، وقف ، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت و قراردادهای متفرقه)


 *********************

اعاده دادرسي در دعاوي حقوقي و كيفري

 • تفاوت حکم با قرار
 • جهات اعاده دادرسی در دعاوی حقوقی
 • جهات اعاده دادرسی در دعاوی کیفری
 • انواع اعاده دادرسی در دعاوی حقوقی
 • انواع اعاده دادرسی در دعاوی کیفری
 • مهلت در خواست اعاده دادرسی در دعاوی حقوقی
 • مهلت درخواست اعاده دادرسی در دعاوی کیفری
 • تنظیم صحیح در خواست اعاده دادرسی
 • آثار و نتایج اعاده دادرسی در دعاوی حقوقی
 • آثار و نتایج اعاده دادرسی در دعاوی  کیفری
 • بررسی پرونده های مرتبط با موضوع

 *********************

نحوه اعتراض و تجديد نظرخواهي
 • مواعد، مقررات و تشریفات تجدید نظر خواهی عادی
 • جهات تجدید نظر خواهی عادی
 • اشخاصی که حق تجدید نظر خواهی را دارند
 • مرجع تشخیص تجدید نظر
 • اثر تجدید نظر خواهی
 • واخواهی یا اعتراض به حکم غیابی
 • دلایل و مستندات مورد نیاز در موارد تجدید نظر خواهی عادی
 •  بررسی عملی پرونده های مرتبط با موضوع

 *********************

تكنيك هاي حقوقي برگزاري مناقصه
 • مشمولين قانون برگزاری مناقصات
 • تعریف واحدهای سازمانی
 • شرکتهای دولتی و قانون برگزاری مناقصات
 • تعریف مناقصه از نظر قانون
 • نقش قیمت و کیفیت درمناقصات
 • مراجع مختلف پیش بینی شده در قانون مناقصات
 • ترکیب کمیسیون مناقصات در انواع واحد های سازمانی
 • دلایل تصویب قانون برگزاری مناقصات
 • رقابت پذیری بخش خصوصی
 • متغیر بودن سقف معاملات
 • مناقصات یک و دو مرحله ای و شاخصه های هر کدام
 • انواع مناقصات
 • شرایطی که می شود یک مناقصه را تجدید یا لغو نمود
 • مناقصه عمومی،محدود
 • ترک تشریفات و عدم الزام به برگزاری مناقصه
 • انواع فراخوان در مناقصات
 • الزاماتی که در اسناد مناقصه باید رعایت گردد
 • چگونه یک فراخوان منطبق با قانون تهیه کنیم؟
 • موردی که در اسناد مناقصه باید قید شود
 • چگونگی باز کردن پاکت ها
 • فهرست کوتاه و بلند در مناقصات
 • قانون برگزاری مناقصات و ارتباط با قانون محاسبات عمومی کشور
 • نقش سازمانهای نظارتی در قانون برگزاری مناقصات
 • ضوابط مربوط به انواع تضمین ها
 • مدت اعتبار پیشنهادها
 • پیش پرداخت و اسناد مناقصه


 *********************

بررسي دعاوي اسناد تجاري و نحوه وصول آن
 • مقدمه ای در باب روال اسناد
 • مفهوم و خصوصیات اسناد تجاری
 • تعریف سند و انواع چک در قانون تجارت
 • بررسی برخی مواد کاربردی قانون صدور چک
 • مواردی که چک از حیطه کیفری خارج می شود
 • سفته
 • واخواست و مهلت آن در سفته
 • مسئولیت تضامنی ظهر نویس و صادر کننده در سفته
 • ضمانت های بانکی و غیر بانکی