برنامه آموزشي دوره های ضمن خدمت حقوقی

 ردیف عنوان درس
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
 تاریخ شروع
تاريخ پايان
شهریه  ثبت نام آنلاين
 روز ساعت
 1 قواعد شکلی و ماهوی وضع قوانین و مقررات 8 دوشنبه 13-17 96/08/29 96/09/06 744000  
 
ثبت نام آنلاین 
2
قراردادهای بین المللی-قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی 6 سه شنبه 14-17 96/09/07 96/09/14 558000 
3
حقوق مالیاتی 24 یکشنبه 14-18 96/09/05 96/10/10 2/232/000
4 فنون مذاکره و فن دفاع 8 شنبه 14-18 96/09/04 96/4/11  744000
حقوق تعاون  شنبه   14-17   96/10/02  96/11/08  558000
 6 حقوق مالیاتی  24  یکشنبه    13-17  96/10/03 96/11/8  2/232/000
 7 فنون مذاکره و فن دفاع   دوشنبه  13-17  96/10/11  96/10/18  744000
مسئولیت مدنی کارکنان دولت   4  سه شنبه  13-17   96/10/19  96/10/19 372000 
مسئولیت کیفری کارکنان دولت   4 چهارشنبه   13-17  96/10/20  96/10/20 372000 
 10 مسئولیت اداری کارکنان دولت  12  شنبه  13-17   96/11/14  96/11/28  1/116/000
 11 حقوق بانکی  40  یکشنبه   13-17  96/10/10  96/12/30 3/720/000 
12  آشنایی با طرق عادی و فوق العاده اعتراض به آراء قضایی   8 دوشنبه   13-17  96/11/9 96/11/16  744000 

 

تلفن تماس: 84650-021                          تلفن تماس کارشناس ویژه: 84651616-021