برنامه وبینارهای حقوقی 

 ردیف عنوان 
موضوع نام استاد زمان برگزاری
 تاریخ شروع
شهریه (ریال)
تعدادساعات   ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1


مهارت های حرفه ای وکالت وبینار اول  استادکشاورز دوشنبه 14-18 96/10/11 1/200/000
ثبت نام آنلاین 
وبینار دوم استاد کشاورز شه شنبه 14-18 96/10/12
وبینارسوم استاد کشاورز چهارشنبه 14-18 96/10/13

2
اصول و قواعد تفسیر قانون وبینار اول دکتر  بهرام بهرامی دوشنبه  14-18 96/09/27 1/200/000


وبینار دوم دکتر بهرام بهرامی سه شنبه 14-18 96/09/28
وبینار سوم دکتر بهرام بهرامی چهارشنبه 14-18 96/09/29
مسئولیت مدنی   وبینار اول دکتر بهرام بهرامی  یکشنبه   14-18 96/10/24  1/450/000 
 

وبینار دوم دکتر بهرام بهرامی  دوشنبه   14-18  96/10/25
وبینار سوم  دکتر بهرام بهرامی  سه شنبه  14-18   96/10/26  4
وبینار چهارم  دکتر بهرام بهرامی   چهارشنبه  14-18  96/10/27  4
آیین دادرسی کیفری  وبینار اول  دکتر مهابادی  دوشنبه  14-18   96/11/16 1/200/000 
وبینار دوم  دکتر مهابادی  سه شنبه  14-18  96/11/17 
وبینار سوم  دکتر مهابادی  چهارشنبه   14-18 96/11/18 


 
تلفن تماس: 84650-021                          تلفن تماس کارشناس ویژه: 84651616-021