سرفصل وبينار مهارتهاي حرفه اي وكالت    

 • وبينار اول: لايحه نويسي
 • وبينار دوم: دادخواست نويسي
 • وبينار سوم: اخلاق حرفه اي وكالت

   

       مدت وبینار: 12ساعت


 *********************

سرفصل وبينار اصول و قواعد تفسير قانون     

 • وبينار اول: 
 • مفهوم قانون
 • خصوصیات قانون
 • انواع قانون(ماهوی،شکلی،امری ،تکمیلی)
 • وبينار دوم:
 • ساختار شناسی قانون
 • قلمرو قانون
 • نسخ قانون
 • وبينار سوم:
 • مفهوم تفسیر
 • انواع تفسیر قانون
 • شرایط  تفسیر قانون
 • جایگاه و قلمرو تفسیر قانون
 • منابع و مبانی تفسیر قانون

   

       مدت وبینار : 12ساعت

 


*********************

سرفصل وبينار مسئوليت مدني     

    وبينار اول:

 •  مفاهيم و تعاريف و تعرريف مسئوليت
 • انواع مسئوليت
 • تفاوت مسئوليت مدني با كيفري و اداري (از نظر تعيف، هدف، منابع، قلمرو، ارزيابي رفتار فاعل، آثار و نتايج)

   

    وبينار دوم:

 •  تعريف و مفهوم مسئوليت مدني
 • قلمرو مسئوليت مدني
 • مباني و منابع مسئوليت مدني
 • مباني و منابع فقهي
 • قاعده لاضرر
 • قاعده اتلاف
 • قاعده تسبيب
 • قاعده ضمان تعدي و تفريط
 • قاعده مستطات ضمان

      

    وبينار سوم:

 • منابع حقوقي
 • قرارداد
 • شبه عقد
 • استفاده بلاجهت
 • دارا شدن غيرعادلانه
 • استيفاء

 

    وبینار چهارم:

 • جرم (ضرر و زيان ناشي از جرم)
 • شبه جرم
 • غصب
 • تسبيب
 • قانون

     مدت وبينار: 16 ساعت


*********************

سرفصل وبينار آيين دادرسي كيفري     

    وبينار اول:

 • كليات
 • اصول و مقررات حاكم بر آيين دادرسي كيفري
 • ويژگي هاي آيين دادرسي كيفري
 • ويژگي قوانين شكلي
 • منابع آيين دادرسي كيفري و نظامات تحولات آيين دادرسي كيفري
 • دادسرا
 • ساختار و وظايف آن

   

    وبينار دوم:

 •  تحقيقات مقدماتي
 • ضابطين دادگستري
 • وظايف و اختيارات
 • قرارهاي نهايي
 • مرور زمان قرار منع تعقيب و قرار مجرميت
 • موانع تعقيب دعواي عمومي
 • قرارهاي اعدادي

      

    وبينار سوم:

 • قرارهاي نظارت قضايي
 • دعواي خصوصي
 • اصل قانوني بودن و اصل اقضاء تعقيب
 • تنظيم كيفر خواست

 

        مدت وبينار: 12ساعت