برنامه آزمون مقطع ترم زمستان 1398
سطح
مدرس
ساعت
 روز و تاریخ
UI3 O
خانم عباسي
15:30-17
 چهارشنبه 97/12/15
E2 S
خانم رشيدي
17-18:30
Speaking Comb.2
خانم رزاقي
11-12
پنج شنبه 97/12/16
I3 O
خانم رزاقي 12-13:30
 E2 Q
آقاي نوري 
14-15:30
E2 P
آقاي نوري
16-17:30
 E2 W
خانم اساسي
17:30-19
 E2 A
خانم بابايي خواه
10-11/30 شنبه 97/12/18
E1 & E2 M
آقای نوری
12-13/30
E2&PI1 M خانم رشيدي
14-14:30
UI3 M خانم آزاد
15-16
 I2&I3 M
آقاي خدادي
16-17
UI3 N
خانم رزاقي
17-18
 I3 W
 آقاي آتشي
18-19
 I3 M
 خانم آزاد
19-20
I2&I3 N خانم فرهودي
12-12:30 يكشنبه 97/12/19
Speaking Comb.1 آقاي نوري
13-14
E2 B خانم شاكريان 14-15:30
E2 M خانم صالحي روش
15:30-17
UI3 Q دكتر مسگرشهر
17-18
E2 R
خانم مدرس
18-19/30
E2 O
اقای نوري
12-13:30 دوشنبه 97/12/20
E2 N
خانم جليلي
13/30-15
UI3 P
آقای آتشي
15/30-17
I3 N
آقاي آتشي
17-18/30
I3 P
خانم اسدي
18:30-20

***
شرکت کلیه زبان آموزان سطوح فوق در آزمون مقطع الزامی است.

*** فراگیرانی که جمع نمرات ترمی آنها 90 و بالاتر از آن است از شرکت در آزمون مستثناء هستند.

*** صرفاً آن دسته از فراگیران دوره های Speaking Combination ملزم به شرکت در آزمون مقطع هستند که از طرف مرکز برای شرکت در این دوره ها معرفی شده اند.

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir