برنامه آزمون مقطع ترم بهار 1398
سطح
مدرس
ساعت
 روز و تاریخ
E1 & E2 M خانم فرهان نیا
9-10


یکشنبه 98/04/02

E2 A خانم قاسمی 10-11
I3 A آقای خدادی 11-11:30
Speaking Comb.1 N خانم دانشیان 11:30-12
E2 W اقای سید کریمی 12-13:30
E2 R اقای خلعتبری 14-15:30
I3 N خانم آزاد 15:30-17
UI3 M خانم عربشاهی 18-19
UI3 N خانم آزاد 18-19
UI3 W آقای خلعتبری 19-20
E2 P خانم نادری 15:30-17 سه شنبه 98/04/04
E2 Q خانم جلیلی 17-18:30
UI3 P دکتر مسگرشهر 18:30-20
E2 M خانم صالحی  14:30-16 چهارشنبه 98/04/05

I2 & I3 M آقای خسروی 16-16:30
I3 M آقای خسروی 16:30-18
I2 & I3 N آقای خدادی 18-18:30
UI3 O دکتر مسگرشهر 18:30-20
I3 P خانم رزاقی 8:30-10 پنجشنبه 98/04/06
Speaking Comb.1 M آقای نوری 10-11
Speaking Comb.2 M خانم بروجردی 11-12
UI3 A خانم رزاقی 12-13
I3 Q آقای آتشی 14-15:30
I3 O آقای آتشی 15:30-17
E2 N آقای شیرجنگ 17-18:30
E2 O آقای سید کریمی 18:30-20

***
شرکت کلیه زبان آموزان سطوح فوق در آزمون مقطع الزامی است.
*** زبان آموزانی که حد نصاب نمره قبولی (75) را کسب نکرده اند ، نباید در این آزمون شرکت نمایند )

*** فراگیرانی که جمع نمرات ترمی آنها 90 و بالاتر از آن است از شرکت در آزمون مستثناء هستند.

*** صرفاً آن دسته از فراگیران دوره های Speaking Combination ملزم به شرکت در آزمون مقطع هستند که از طرف مرکز برای شرکت در این دوره ها معرفی شده اند.