برنامه آزمون مقطع ترم پاییز 1397 
سطح
مدرس
ساعت
 روز و تاریخ
E2-PI1 M
خانم صالحی روش
9-10/30


 شنبه 97/10/1


 
 
E2 A خانم شاکریان
10/30-11
I2&I3 M خانم حیدرزاده
11-12
E1&E2 M آقاي نوري
13-14/30
I3 A  آقای آتشی 14:30-16
I3 M  خانم داوری  16-17:30
UI3 N  خانم عباسی  17:30-19
 E2 M
خانم شاکریان 11-12/30 یکشنبه 97/10/2
E2 N اقای سید کریمی
13/30-15
E1 & E2 N آقای نوری
15-16/30
I2&I3  N خانم نظام
16/30-18
UI3 A آقای زمانی
18-19
UI3 W
خانم عباسی
19-20
I3 B خانم عربشاهی
12-13 دوشنبه 97/10/3
E2 C خانم شاکریان
14-15/30
E1-PI1 M خانم صالحی روش
15/30-17
UI3 O خانم نظام
17-18/30
 E2 W آقای شیرجنگ   18:30-20
UI3 B خانم عباسی
8/30-10 پنج شنبه 97/10/6
E2 O
اقای هاشمی
10-11/30
UI3 P
اقای خلعتبری
11/30-13
 Speaking Comb.2
خانم رزاقی
13/30-14
 Speaking Comb.1
آقای شیرجنگ
14-14/30
I3 P
خانم عبدالهی
14/30-15/30
I3 O
آقای زمانی
15/30-17
E2 B 
خانم جلیلی
17-18/30
E2 P
آقای شیرجنگ
18-30-20

***
شرکت کلیه زبان آموزان سطوح فوق در آزمون مقطع الزامی است. (زبان آموزانی که حد نصاب نمره قبولی(75) را کسب نکرده اند، نباید در این آزمون شرکت نمایند.)

*** فراگیرانی که جمع نمرات ترمی آنها 90 و بالاتر از آن است از شرکت در آزمون مستثناء هستند.

*** صرفاً آن دسته از فراگیران دوره های Speaking Combination ملزم به شرکت در آزمون مقطع هستند که از طرف مرکز برای شرکت در این دوره ها معرفی شده اند.

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir