برنامه آزمون مقطع ترم تابستان 1398
سطح
مدرس
ساعت
 روز و تاریخ
UI3 N خانم عربشاهی
13-14


یکشنبه 98/06/24

E2 اقای خسروی 14-15:30
Speaking Comb.1 خانم دانشیان 15:30-16
I3 M خانم ازاد 16-17
E2 Q خانم رشیدی 17-18:30
E2 & PI1M خانم جلیلی 18:30-20
I3 N خانم پهلوان 14-15:30 دو شنبه 98/06/25
UI3 M خانم رزاقی 15:30-17
Speaking Comb.1 آقای نوری 17-18
E2 R  خانم آزاد 18-19:30
I2 & I3 M خانم رزاقی 8:30-10 چهارشنبه 98/06/27

E1 & E2 M خانم شاکریان 10-11:30
E2 M خانم بابایی خواه 11:30-13
UI3 O خانم اسدی 14-15:30
E2 O آقای خدادی 15:30-17
E2 N  خانم صالحی روش 17-18:30
I3 P آقای خسروی 8:30-10 پنجشنبه 98/06/28
I3 O آقای خلعتبری 10-11:30
I3 A خانم رضایی 11:30-12:30
Speaking Comb.2 خانم بروجردی 12:30-13
UI3 P دکتر مسگرشهر 14-15
E2 S خانم مجدی 15-16:30
UI3 Q خانم آزاد 16:30-17
I3 Q خانم شاکریان 17-18:30
E2 T  خانم فرهان نیا 18:30-20

***
شرکت کلیه زبان آموزان سطوح فوق در آزمون مقطع الزامی است.
*** زبان آموزانی که حد نصاب نمره قبولی (75) را کسب نکرده اند ، نباید در این آزمون شرکت نمایند )

*** فراگیرانی که جمع نمرات ترمی آنها 90 و بالاتر از آن است از شرکت در آزمون مستثناء هستند.

*** صرفاً آن دسته از فراگیران دوره های Speaking Combination ملزم به شرکت در آزمون مقطع هستند که از طرف مرکز برای شرکت در این دوره ها معرفی شده اند.