برنامه آزمون مقطع ترم تابستان 1397 
سطح
مدرس
ساعت
 روز و تاریخ
E2A
خانم رشيدي
14:30-15:30
 شنبه 97/6/31
UI3 O
آقاي مسگرشهر
15:30-17
I2/I3 M
خانم رزاقي
17-18:30
E1/E2/PI1 M
آقاي نوري
18:30-20
 E2 B
 آقای نوري
9-10
سه شنبه 97/7/3
E2/PI1 M
 خانم بلغاني
9:30-11
E2 N
 خانم اساسي
11-12
 I3 A
 خانم حيدرزاده
12-13:30
E2 O
 خانم پهلوان
14:30-16
I3 M
 خانم عربشاهي
16-17:30
 UI3 N
 خانم آزاد
17:30-19
I3 W
 خانم حيدرزاده
 19-19:30
E2 W
 آقاي سيدكريمي
19:30-20
 E2/PI1 N
آقاي شيرجنگ
14:30-16 چهارشنبه 97/7/4
 E2 M
 خانم آمارلويي
 16-17:30
 E2 P
آقاي آتشي
17:30-19
 UI3 M
آقاي آتشي
19-20
 E2 C
آقاي نوري
8:30-9:30 پنج شنبه 97/7/5
 I3 N
خانم اسدي
9:30-11
UI3 P
آقاي درخشاني
11-12:30
 Speaking 1 M
آقاي شيرجنگ
12:30-13
 Speaking 2 M
 خانم بروجردي
13-13:30
 UI3 Q
آقاي زماني
14:30-16
I3 B
 آقاي آتشي
16-17
I3 O
 خانم آزاد
17-18:30
E2 Q
 خانم بلغاني
18:30-20

***
شرکت کلیه زبان آموزان سطوح فوق در آزمون مقطع الزامی است. (زبان آموزانی که حد نصاب نمره قبولی(75) را کسب نکرده اند، نباید در این آزمون شرکت نمایند.)

*** فراگیرانی که جمع نمرات ترمی آنها 90 و بالاتر از آن است از شرکت در آزمون مستثناء هستند.

*** صرفاً آن دسته از فراگیران دوره های Speaking Combination ملزم به شرکت در آزمون مقطع هستند که از طرف مرکز برای شرکت در این دوره ها معرفی شده اند.

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir