بزرگسالان (مختلط)

 ردیف نام کلاس مدت دوره (ساعت)
گروه
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
 1  F1  40 Mمختلط
شنبه- چهارشنبه
 16:30-18:15 2.200.000
 خانم شهنواز
 رشتچی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ثبت نام آنلاین 
 2  F1  40 Nمختلط
شنبه- چهارشنبه
18:30-20:15
 2.200.000 خانم صالحی روش
رشتچی
3
 F1 40
Oمختلط
دوشنبه
 8:30-10:15 2.200.000
 آقای نوری
 رشتچی
 4  F1 40
Pمختلط
پنجشنبه
12:30-16:15
 2.200.000 آقای نوری
رشتچی
 5 F1
40
Qمختلط
جمعه
8:30-12:15
2.200.000
 خانم ملکی مقدم
رشتچی
 6 F1/F2نیمه فشرده
80
Mمختلط
شنبه-چهارشنبه
16:30-20:15
4.400.000
 خانم فلاح
 رشتچی
7  F2 40
 Mمختلط  شنبه- چهارشنبه
16:30-18:15
2.2000.000
 آقای نوری
رشتچی
8
F2
 40 N مختلط
شنبه - چهارشنبه
16:30-18:15
 2.200.000 خانم صالحی روش
رشتچی
 9  F2 40
Oمختلط
یکشنبه- سه شنبه
18:30-20:15
2.200.000
آقای خدادی
رشتچی
10  F2  40 Pمختلط
جمعه
8:30-12:15
 2.200.000 خانم زهرا رضایی
رشتچی
 11  F2 40
Qمختلط
جمعه
8:30-12:15
2.200.000
خانم تیموری
رشتچی
 12 E1(eight)
40
Mمختلط
شنبه- چهارشنبه
16:30-18:15
2.200.000
خانم جلیلی
رشتچی
 13 E1(eight)
40
Nمختلط
یکشنبه- سه شنبه
 18:30-20:15 2.200.000
خانم فرهان نیا
 رشتچی
14 E1(eight)
 40 Oمختلط
دوشنبه ها
12:30-16:15
 2.200.000 آقای نوری
رشتچی
15  E1(eight) 40
Pمختلط
دوشنبه ها
16:30-20:15
 2.200.000 خانم رشیدی
رشتچی
 16 E1(eight)
 40 Qمختلط
 سه شنبه ها
16:30-20:15
 2.200.000 خانم بابایی خواه
رشتچی
 17 E1/E2(eight)
80
Mمختلط شنبه- چهارشنبه
 12:30-16:15 4.400.000
 آقای نوری
رشتچی
 18 E1/E2(Topnotch)
80
Mمختلط
شنبه-چهارشنبه
16:30-20:15
 4.400.000 خانم داودی
رشتچی
19  E2(Eight)  40  Mمختلط شنبه-چهارشنبه
18:30-20:15
 2.200.000 خانم بلغانی
رشتچی
20  E2(Eight)  40 Nمختلط پنجشنبه ها
16:30-20:15
 2.200.000 خانم زارعی
رشتچی
21 E2(Eight)
 40  Oمختلط  جمعه ها
 8:30-12:15  2.200.000 آقای نوری
 رشتچی
22 E1(Eight)
 40  Pمختلط جمعه ها
 13:15-17  2.200.000 خانم فرهان نیا
رشتچی
 23 E2(Eight)
40
Qمختلط
جمعه ها
 13:15-17 2.200.000
آقای شیرجنگ
رشتچی
24 E2(Top Notch)
 40  Mمختلط شنبه ها
 16:30-20:15  2.200.000 خانم بروجردی
رشتچی
25 E2(Top Notch)
40
Nمختلط
پنجشنبه
8:15-12
 2.200.000 آقای نوری
رشتچی
 26 E2(Top Notch)
 40 Oمختلط
پنجشنبه
12:30-16:15  2.200.000 آقای شیرجنگ
رشتچی
 27 E2(Top Notch)
 40 Pمختلط
پنجشنبه
16:30-20:15
 2.200.000 خانم دانشیان
 رشتچی
 28  E2(Top Notch)
 40 Qمختلط
یکشنبه- سه شنبه
 14:30-16:15  2.200.000 خانم رزاقی
 رشتچی
29 PI1
40
 Mمختلط شنبه-چهارشنبه
10:30-12:15 2.200.000
خانم مختاری
رشتچی
30  PI1 40
 Nمختلط شنبه- چهارشنبه
18:30-20:15
2.200.000
آقای نوری
رشتچی
31 PI1
 40  Oمختلط شنبه-چهارشنبه
18:30-20:15
2.200.000
خانم جلیلی
رشتچی
 32 PI1
 40  Pمختلط یکشنبه- سه شنبه
8:30-10:15  2.200.000 خانم نادری
رشتچی
33  PI1  40 Qمختلط
یکشنبه- سه شنبه
16:30-18:15
 2.200.000 خانم فلاح
رشتچی
 34 PI1
40
Rمختلط
 دوشنبه 16:30-20:15  2.200.000 آقای شیرجنگ
 رشتچی
 35 PI1
40
 Sمختلط جمعه
8:30-12:15  2.200.000 خانم مجدی
 رشتچی
 36  PI1  40 Tمختلط
 جمعه 13:15-17
2.2000.000
آقای نوری
 رشتچی
37
PI1/PI2نیمه فشرده
 80 M
شنبه- چهارشنبه
 8:30-10:15 4.400.000
آقای نوری
رشتچی
 38 PI2
 40  Mمختلط شنبه- چهارشنبه
16:30-18:15
 2.200.000 خانم بلغانی
 رشتچی
 39  PI2  40 Nمختلط
یکشنبه
16:30-18:15
 2.200.000 خانم جلیلی
رشتچی
40 PI2
40
Oمختلط
یکشنبه- سه شنبه
16:30-18:15
 2.200.000 خانم فرهان نیا
 رشتچی
 41 PI2
 40 Pمختلط
دوشنبه- پنجشنبه
 18:30-20:15 2.200.000 خانم آزاد
رشتچی
42 PI2
40
 Qمختلط سه شنبه
16:30-20:15
2.200.000
خانم جلیلی
رشتچی
 43 PI2
 40 Rمختلط
جمعه
8:30-12:15  2.200.000 آقای شیرجنگ
 رشتچی
 44  PI2 40
Sمختلط
جمعه
13:15-17
2.200.000
خانم مدرس طباطبایی
رشتچی
 45 PI2/I1نیمه فشرده
 40  M مختلط
یکشنبه- سه شنبه
 8:30-12:15  4.400.000 آقای سیدکریمی
رشتچی
46
I1 40
Mمختلط
شنبه ها
16:30-18:15 2،200،000
خانم آزاد
 رشتچی
47 I1
40
 Nمختلط
شنبه- چهارشنبه
16:30-18:15
 2,200,000
خانم رزاقی
رشتچي
 48 I1
 40 Oمختلط
شنبه- چهارشنبه
 18:30-20:15  2.200.000 آقای خدادی
رشتچی
 49 I1
 40 P مختلط
یکشنبه - سه شنبه
12:30-16:15
2.200.000
آقای خسروی
رشتچی
 50 I1
 40 Qمختلط
دوشنبه
12:30-18:15  2.200.000 آقای شیرجنگ
رشتچی
 51 I1
40
Rمختلط
دوشنبه 16:30-20:15
 2.200.000 آقای آتشی
رشتچی
52 I1  40
 Sمختلط
پنجشنبه
12:30-16:15  2،200،000
خانم رزاقی
 رشتچی
 53  I1 40
Tمختلط
جمعه
8:30-12:15 2.200.000
 خانم زرگران
رشتچی
54
 I1 40 Uمختلط
 جمعه  13:15-17  2.200.000 خانم جلیلی
 رشتچی
 55 I1/I2نیمه فشرده
 80  Mمختلط یکشنبه- سه شنبه
8:30-12:15
 4.400.000 آقای خسروی
 رشتچی
56 I2
 40  Mمختلط یکشنبه ها
8:30-12:15
 2.200.000
رشتچی
57 I2
40
Nمختلط
یکشنبه- سه شنبه
18:30-20:15  2،200،000
خانم اسدی
رشتچی
58 I2
 40 Oمختلط
 پنجشنبه
12:30-16:15  2,200,000 خانم دانشیان
رشتچي
59 I2
40
 Pمختلط جمعه
8:30-12:15 2.200.000
آقای خسروی
رشتچی
60
نیمه فشرده I2/I3
80
Mمختلط
دوشنبه- پنجشنبه
16:30-20:15  4.400.000
رشتچی
61  I3
 40
Mمختلط
شنبه- چهارشنبه
8:30-10:15  2،200،000  
آقای صادقیان فرد
رشتچي
62
I3
 40 Nمختلط
یکشنبه- سه شنبه
10:30-12:15
2.200.000
خانم نادری
رشتچی
63 I3
 40 Oمختلط
دوشنبه ها
12:30-16:15
 2.200.000 خانم عربشاهی
رشتچی
64 I3
 40 P مختلط
دوشنبه- پنجشنبه
16:30-18:15
 2.200.000 خانم آزاد
رشتچی
65  I3 40
Qمختلط
چهارشنبه ها
16:30-20:15  2.200.000 خانم بروجردی
رشتچی
66
I3
 40  Rمختلط پنجشنبه ها
8:15-12 2.200.000
خانم عباسی
رشتچی
 67 I3
40
Sمختلط
جمعه
13:15-17
 2.200.000 خانم زرگران
رشتچی
68 UI1
40
M مختلط
یکشنبه- سه شنبه
16:30-18:15
 2,500,000
آقای خلعتبری
رشتچي
69 UI1
40
Nمختلط دوشنبه ها
12:30-16:15  2,500,000 
خانم پهلوان
رشتچي
70 UI1
40
O مختلط
پنجشنبه
 8:15-12:15 2.500.000
خانم بروجردی
رشتچی
71
UI1
40
Pمختلط
جمعه
8:30-12:15  2.500.000 آقای صادقیان فرد
 رشتچی
72 UI1
40
Q مختلط
 جمعه  13:15-17 2.500.000
آقای خسروی
رشتچی
 73 UI1/UI2
 80 Mمختلط
شنبه- چهارشنبه
12:30-16:15
5.000.000
آقای خسروی
رشتچی
74 UI2
 40
 Mمختلط
شنبه- چهارشنبه
18:30-20:15
2.500.000
آقای آتشی
رشتچي
75 UI2  40
 Nمختلط
یکشنبه-سه شنبه
16:30-18:15
2.500.000
خانم رزاقی
رشتچي
76 UI2  40
 Oمختلط
دوشنبه ها
16:30-20:15
2.500.000
آقای زمانی
رشتچي
77 UI2
40
Pمختلط
پنجشنبه ها
8:15-12
2.500.000 آقای ورزی
رشتچی
 78 UI2
40
Qمختلط  پنجشنبه 12:30-16:15  2.500.000 خانم آقا خان
رشتچی
79 UI3
 40
M مختلط
شنبه-چهارشنبه 16:30-18:15
 2،500،000
آقای آتشی
 رشتچی
80 UI3
 40 Nمختلط شنبه- چهارشنبه
18:30-20:15  2.500.000 خانم رزاقی
رشتچی
81
UI3
40
Oمختلط
شنبه- چهارشنبه
 18:30-20:15  2.500.000  آقای خسروی
رشتچی
 82  UI3  40 Pمختلط
یکشنبه- سه شنبه
 18:30-20:15  2.500.000 خانم آزاد
رشتچی
83 UI3
 40 Qمختلط پنجشنبه
12:30-16:15
 2.500.000 دکتر مسگرشهر
رشتچی
84
UI3
 40  Rمختلط جمعه
13:15-17
 2.500.000 آقای صادقیان فرد
رشتچی
85 A1
40
 Mمختلط
شنبه ها 16:30-20:15
 2،500،000
خانم عباسی
 رشتچي
 86 A1
40
Nمختلط دوشنبه ها
 8:30-10:15 2.500.000 خانم عربشاهی
 رشتچی
87 A1
 40 Oمختلط
چهارشنبه
16:30-20:15 2.500.000
خانم آزاد
 رشتچی
 88  A1  40 Pمختلط
 پنجشنبه  12:30-16:15  2.500.000 خانم پهلوان
رشتچی
 89 A1
 40 Qمختلط
 پنجشنبه  16:30-20:15  2.500.000 آقای آتشی
رشتچی
90 A2
40
M مختلط
یکشنبه- سه شنبه
16:30-18:15
   2،500،000
خانم آزاد
رشتچي
 91 A2  40 Nمختلط
یکشنبه- سه شنبه
18:30-20:15
 2.500.000 آقای خلعتبری
رشتچی
92 A2
40
O مختلط
جمعه
8:30-12:15    2.500.000
دکتر مسگرشهر
رشتچي
93 A2  40 Pمختلط
جمعه
13:15-17 2.500.000 آقای زمانی
رشتچی
94  فشرده مقدماتي
E1-E2-PI1
120
 Mمختلط
شنبه-دوشنبه -چهارشنبه
8:30-12:15 
6،600،000 آقای خسروی
 رشتچی
95 مكالمه ترميمي1 -Speaking combination
40
M مختلط
دوشنبه ها
16:30-20:15
2.500.000 آقای نوری
رشتچي
 96 مکالمه ترمیمی 1
 40  N مختلط
پنجشنبه ها
16:30-20:15
2.500.000
آقای شیرجنگ
 رشتچی
97 مكالمه ترميمي2 -Speaking combination 
40
Mمختلط
پنجشنبه
 8:15-12
2.500.000
خانم رزاقی
رشتچي
شروع ترم(پاییز 98) : چهارشنبه 98/7/10

 

 

بزرگسالان (آقایان)

 
 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 
1 E2(Eight)
 40  Wآقایان  پنجشنبه ها
16:30-20:15
2.200.000 آقای شیرجنگ
رشتچی
ثبت نام آنلاين
2 E2(Top Notch)
 40  Wآقایان جمعه ها
13:15-17
2.200.000
آقای قربانیون
رشتچی
شروع ترم(پاییز 98): چهارشنبه 98/7/10  

 

بزرگسالان (خانم ها)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 ثبت نام آنلاین
1
 F1 40
Aخانم
شنبه-چهارشنبه
 12:30-14:15  2200000  خانم قاسمی
رشتچی
 
 
 
 
  ثبت نام آنلاین 
 2 F2
 40  Aخانم  دوشنبه 12:30-16:15
2.200.000
خانم رشیدی
 رشتچی
3 E1(Eight)
 40 Aخانم
یکشنبه - سه شنبه
10:30-12:15
 2.200.000 خانم مختاری
رشتچی
4 E2(Eight)
40
 Aخانم شنبه- چهارشنبه
12:30-14:15
2.200.000 خانم بلغانی
رشتچی
5 E2(Eight)
 40  Bخانم  شنبه-چهارشنبه 16:30-18:15
2.200.000
خانم فرهان نیا
رشتچی
6 E2(Eight)
 40 Cخانم
 یکشنبه- سه شنبه
 12:30-14:15 2.200.000  خانم قاسمی
رشتچی
7 E2(Top Notch)
40
 Aخانم شنبه- چهارشنبه
 12:30-14:15 2.200.000  خانم مختاری
رشتچی
8 E2(Top Notch)
40
 Bخانم یکشنبه- سه شنبه
 12:30-14:15  2.200.000 خانم رشیدی
رشتچی
8 E1(Top Notch)
40
 Cخانم پنجشنبه
8:15-12 2.200.000
آقای آتشی
رشتچی
9 E2(Top Notch)
40
Dخانم
جمعه
 8:30-12:15  2.200.000 خانم شاکریان
رشتچی
10 PI2
 40
 Aخانم
یکشنبه- سه شنبه 10:30-12:15  2,200,000
خانم رشیدی
 رشتچي
11 I1
40
Aخانم شنبه-چهارشنبه 8:30-10:15 
2،200،000
خانم فلاح
رشتچی
12 I2
 40  Aخانم شنبه - چهارشنبه
10:30-12:15 2.200.000
خانم بروجردی
 رشتچی
13  UI1
 40
Aخانم
پنجشنبه
8:15-12
2.500.000
آقای خلعتبری
رشتچي
14  A2  40 B خانم
پنجشنبه ها
12:30-16:15 2.500.000 آقای آتشی
رشتچی
شروع ترم (پاییز 98): چهارشنبه 98/7/10
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir