آلمانی

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 ثبت نام آنلاین
1
 آلمانی A(1)
40
M
پنجشنبه
8:15-12 2.500.000

رشتچی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ثبت نام آنلاین 
 2 آلمانی A1(1)
40
N
 جمعه 8:30-12:15
2.500.000
  رشتچی
3
آلمانی A1(1)
40
O
جمعه
 13:15-17  2.500.000   رشتچی
4 آلمانی A(2)
40
M
دوشنبه
 12:30-16:15 2.500.000
خانم سیامکی
 رشتچی
 5 آلمانی A(2)
40
 N  دوشنبه  16:30-20:15 2.500.000
 خانم سیامکی
رشتچی
6 آلمانی A(2)
 40 O
پنجشنبه
12:30-16:15
 2.500.000
رشتچی
7 آلمانی A1(2)
 40 P
جمعه
13:15-17
 2.500.000  خانم سیامکی
رشتچی
8 آلمانی A1(3)
 40  M  شنبه- چهارشنبه
16:30-18:15
 2.500.000 خانم سیامکی
رشتچی
9 آلمانیA1(3)
40
N
 یکشنبه- سه شنبه
 16:30-18:15 2.500.000
خانم محمدی
رشتچی
10 آلمانی A1(3) 
 40  O جمعه
8:30-12:15
2.500.000
خانم سیامکی
رشتچی
 11 آلمانی مکالمه
 40  P  سه شنبه ها
12:30-16:15
2.500.000
خانم محمدی
 رشتچی
12 آلمانی A2(1)
40
 M  شنبه-چهارشنبه  18:30-20:15  2.500.000 خانم سیامکی
رشتچی
13 آلمانی A2(1) 
 40  N پنجشنبه ها
16:30-18:15 2.500.000
خانم سیامکی
رشتچی
14 آلمانی A2(2)
40
 M یکشنبه- سه شنبه
 18:30-20:15  2.500.000  خانم محمدی
 رشتچی
 15 آلمانی A2(2)
 40  N پنجشنبه
8:15-12
2.500.000
خانم محمدی
رشتچی
16 آلمانی B1(1)
40
 M  پنجشنبه ها
12:30-16:15
2.500.000
خانم محمدی
رشتچی
17 آلمانی B1(2)
 40  P پنجشنبه ها
16:30-20:15
 2.500.000 خانم محمدی
رشتچی
شروع ترم (پاییز 98): چهارشنبه 98/7/10

 


::-
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir