نوجوانان (مختلط و آقایان)

 ردیف عنوان دوره مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 نام استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
1 ET2
40
 Mمختلط یکشنبه-سه شنبه 15-16:25
2.000.000 خانم قاسمی
 رشتچی  
 
ثبت نام آنلاین 
2 ET4
40
Mمختلط شنبه-چهارشنبه 15-16:25 2.000.000
 خانم فلاح
 رشتچی
3

ET4

 40  Nمختلط
 يكشنبه- سه شنبه
15-16:25
2.000.000
خانم ملکی مقدم
 رشتچي
4
ET5
40
Mمختلط
شنبه- چهارشنبه
15-16:25
2.000.000
خانم فرهان نیا
 رشتچی
5 ET6
40
 Wآقایان یکشنبه-سه شنبه
15-16:25 2.000.000 خانم جلیلی
 رشتچی
6

ET7

40
Wآقایان
یکشنبه-سه شنبه
15-16:25
2.000.000
خانم طالبی
رشتچي
 7 ET8
40
Wآقایان
 یکشنبه- سه شنبه
15-16:25
 2.000.000 آقای خسروی
رشتچی
شروع ترم(پاییز 98): چهارشنبه 98/7/10

 

نوجوانان (خانم ها)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
1
ET6
40
Aخانم ها
شنبه-چهار شنبه
15-16:25 2.000.000
خانم بلغانی
رشتچی
ثبت نام آنلاین 
 2 ET7
 40 Aخانم ها
شنبه-چهارشنبه
15-16:25 2.000.000 آقای قربانیون
 رشتچی
شروع ترم(پاییز 98): چهارشنبه 98/7/10

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir