کودکان (مختلط)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
محل تشكيل
 ثبت نام آنلاین
 1 EK1
 40 Mمختلط شنبه- چهارشنبه
 15-16:25 2.000.000
خانم مختاری
رشتچی
ثبت نام آنلاین 
2
EK1
40 Nمختلط
یکشنبه- سه شنبه
 15-16:25 2.000.000
  رشتچی
3
EK2
40
 Mمختلط شنبه -چهارشنبه
15-16:25
2.000.000
خانم جلیلی
رشتچی
4 EK2
 40 N مختلط
یکشنبه- سه شنبه
15-16:25
2.000.000
خانم رشیدی
رشتچی
 5  EK2  40 Oمختلط
یکشنبه- سه شنبه
15-16:25
 2.000.000 خانم مختاری
رشتچی
 6 EK4
40
 Mمختلط  شنبه-چهارشنبه 15-16:25 2.000.000
خانم ملکی مقدم
رشتچی
7 EK5
40
 Mمختلط
 شنبه-چهارشنبه
15-16:25 2.000.000
خانم تیموری
رشتچی
8 EK5
40
Nمختلط
یکشنبه-سه شنبه 15-16:25
2.000.000
خانم فلاح
 رشتچی
9 EK6
40
 Mمختلط شنبه- چهارشنبه
15-16:25
2.000.000 خانم شهنواز
رشتچی
10 EK6
40
Nمختلط
یکشنبه - سه شنبه
15-16:25 2.000.000 خانم علیمحمدی
رشتچی
11 EK7 40 Mمختلط شنبه -چهارشنبه
15-16:25 2.000.000 خانم قاسمی
رشتچي
12  EK8 40
Mمختلط شنبه-چهارشنبه
15-16:25 2.000.000 خانم خانی
 رشتچی
13

 EK10

40
Mمختلط
شنبه-چهارشنبه
15-16:25
2.000.000
خانم رشیدی
رشتچي
14

EK10

40
Nمختلط
یکشنبه-سه شنبه
15-16:25 2.000.000
خانم شهنواز
رشتچي
15  EK11
 40
Mمختلط
شنبه-چهارشنبه
15-16:25
2.000.000
خانم طالبی
رشتچي
16 EK12
40
Mمختلط
یکشنبه-سه شنبه
15-16:25 2.000.000 خانم فرهان نیا
رشتچی
شروع ترم (پاییز 98): چهارشنبه 98/7/10

 

کودکان (خانم ها)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
محل تشكيل
 ثبت نام آنلاین
 1 _ 40
Aخانم
_
_ 2.000.000
_
رشتچی
ثبت نام آنلاین 
شروع ترم (پاییز 98): چهارشنبه 98/7/10

 

کودکان (آقایان)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 نام استاد
محل تشكيل
 ثبت نام آنلاین
 1  _  40  Wآقا _
_ 2.000.000 _
رشتچی
ثبت نام آنلاین 
شروع ترم (پاییز 98): چهارشنبه 98/7/10

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir