آلمانی

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 ثبت نام آنلاین
1
فشرده آلمانی A(1)/A1(2)/A1(3)
120
M
شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
 8:30-12:15 7.500.000
 خانم محمدی
بلوار کشاورز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ثبت نام آنلاین 
 2 آلمانی A(1)
40
M
دوشنبه
 12:30-16:15 2.500.000
 آقای پیوندی
 رشتچی
 3 آلمانی A(1)
40
 N  دوشنبه  16:30-20:15 2.500.000
 خانم سیامکی
رشتچی
 4 آلمانی A(1)
 40 O
پنجشنبه
8:15-12
 2.500.000 خانم محمدی
رشتچی
 5 آلمانی A1(1)
 40 P
پنجشنبه
12:30-16:15
 2.500.000  خانم سیامکی
رشتچی
6 آلمانی A1(2)
 40  M  شنبه- چهارشنبه
16:30-18:15
 2.500.000 خانم سیامکی
رشتچی
7
آلمانیA1(2)
40
N
 یکشنبه- سه شنبه
 16:30-18:15 2.500.000
خانم سیامکی
رشتچی
 8 آلمانی A1(2) 
 40  O  چهارشنبه ها
10:30-14:15
2.500.000
آقای پیوندی
رشتچی
 9 آلمانی A1(2)
 40  P  جمعه 8:30-12:15
2.500.000
خانم سیامکی
 رشتچی
10
نیمه فشرده آلمانی A1(2)/A1(3) 
 80 M
یکشنبه- سه شنبه
12:30-16:15
5.000.000
 آقای پیوندی
رشتچی
11 آلمانی A1(3)
40
 M  شنبه-چهارشنبه  18:30-20:15  2.500.000 آقای پیوندی
رشتچی
12 آلمانی A1(3)
40
 N دوشنبه ها
 16:30-20:15 2.500.000
آقای پیوندی
 رشتچی
13 آلمانی A1(3) 
 40  O پنجشنبه ها
8:15-12 2.500.000
خانم سیامکی
رشتچی
14 آلمانی A1(3)
 40 p جمعه
13:15-17
2.500.000
 
رشتچی
15 آلمانی A2(1)
40
 M یکشنبه- سه شنبه
 18:30-20:15  2.500.000  خانم سیامکی
 رشتچی
 16 آلمانی A2(1)
 40  N جمعه ها
13:15-17
2.500.000
خانم سیامکی
رشتچی
17
آلمانی مکالمه دورهA1
40
M
پنجشنبه
17-19:45
2.500.000
خانم محمدی
بلوار کشاورز
18 آلمانی A2(3)
40
 M  پنجشنبه ها
12:30-16:15
2.500.000
خانم محمدی
رشتچی
19 آلمانی B1(1)
 40  P  شنبه چهارشنبه
16:30-18:15
 2.500.000 آقای پیوندی
رشتچی
شروع ترم (تابستان 98): دوشنبه 98/4/10

 


::-
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir