آلمانی

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 ثبت نام آنلاین
 1 آلمانی A1(1) ترم اول
 40  M  شنبه- چهارشنبه
16:30-18:15
 2.500.000 خانم سیامکی
رشتچی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ثبت نام آنلاین 
2
آلمانیA1(1)ترم اول
40
N
 یکشنبه- سه شنبه
 16:30-18:15 2.500.000
خانم سیامکی
رشتچی
 3 آلمانی A1(1) ترم اول
 40  O  چهارشنبه ها
10:30-14:15
2.500.000
آقای پیوندی
رشتچی
 4 آلمانی A1(1)ترم اول
 40  P  جمعه 8:30-12:15
2.500.000
خانم سیامکی
 رشتچی
5 آلمانی A1(2) ترم دوم
40
 M  شنبه-چهارشنبه  18:30-20:15  2.500.000  خانم سیامکی
رشتچی
6 آلمانی A1(2) ترم دوم
40
 N دوشنبه ها
 16:30-20:15 2.500.000
 خانم سیامکی
 رشتچی
 7 آلمانی A1(2)  ترم دوم
 40  O پنجشنبه ها
8:15-12 2.500.000
آقای پیوندی
رشتچی
8 آلمانی A1(2)ترم دوم
 40 p جمعه
13:15-17
2.500.000
خانم سیامکی
رشتچی
 9 آلمانی A1(3) ترم سوم
40
 M یکشنبه- سه شنبه
 18:30-20:15  2.500.000  خانم سیامکی
 رشتچی
 10 آلمانی A1(3) ترم سوم
 40  N پنجشنبه ها
8:15-12
2.500.000
خانم محمدی
رشتچی
11 آلمانی A1(3) ترم سوم
40
 O  پنجشنبه ها
16:30-20:15
2.500.000
 خانم سیامکی
رشتچی
12 آلمانی A1(3) ترم سوم
 40  P  جمعه
13:15-17
 2.500.000 آقای پیوندی
رشتچی
 13 آلمانی Free.D
 40  M پنجشنبه
 12:30-16:15  2.500.000 خانم محمدی
 رشتچی
 14 آلمانی A2(1)
 40  M جمعه
8:30-12:15
 2.500.000 آقای پیوندی
رشتچی
15 آلمانی A2(2)
40
 M چهارشنبه ها
16:30-20:15
 2.500.000 آقای پیوندی
رشتچی
 16 آلمانی A2(2)
40
N
پنجشنبه ها
12:30-16:15  2.500.000 آقای پیوندی
رشتچی
17 آلمانی A2(3)
 40  M پنجشنبه ها
 16:30-20:15  2.500.000 آقای پیوندی
رشتچی
شروع ترم (بهار 98): سه شنبه 98/1/20

 


::-
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir