آلمانی

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 ثبت نام آنلاین
 1 آلمانی A1(1) ترم اول
40
 M  شنبه-چهارشنبه  18:30-20:15  2.000.000  خانم سیامکی
رشتچی
 
 
 
 
 
ثبت نام آنلاین 
2 آلمانی A1(1) ترم اول
40
 N یکشنبه- سه شنبه
 18:30-20:15 2.000.000
   رشتچی
 3 آلمانی A1(1)  ترم اول
 40  O سه شنبه ها
 16:30-20:15 2.000.000
  رشتچی
4 آلمانی A1(1)ترم اول
 40 p  پنجشنبه 8:15-12
2.000.000
  رشتچی
 5 آلمانی A1(1)ترم اول
40
 Q  دوشنبه ها
16:30-20:15
2.000.000
خانم سیامکی
رشتچی
 6 آلمانی A1(2) ترم دوم
40
 M یکشنبه- سه شنبه
 18:30-20:15  2.000.000  خانم سیامکی
 رشتچی
 7 آلمانی A1(2) ترم دوم
 40  N پنجشنبه ها
8:15-12
2.000.000
خانم سیامکی
رشتچی
8
آلمانی A1(2) ترم دوم
40
 O  پنجشنبه ها
16:30-20:15
2.000.000
 خانم سیامکی
رشتچی
 9 آلمانی A1(2) ترم دوم
 40  P  جمعه
13:15-17
 2.000.000 خانم محمدی
رشتچی
 10 آلمانی A1(2)ترم سوم
 40  M یکشنبه- سه شنبه
 14:30-18:15  2.000.000 آقای پیوندی
 رشتچی
 11 آلمانی A1(2) ترم سوم
 40  N یکشنبه- سه شنبه
16:30-18:15
 2.000.000 آقای پیوندی
رشتچی
12 آلمانی A1(2) ترم سوم
40
 O پنجشنبه
8:15-12
 2.000.000 خانم محمدی
رشتچی
 13 آلمانی A1(2) ترم سوم
40
 P جمعه
8:30-12:15  2.000.000 خانم محمدی
رشتچی
14 آلمانی A2(1)
 40  M دوشنبه ها
 16:30-20:15  2.000.000 آقای پیوندی
رشتچی
15
آلمانی A2(1)
40
M
پنجشنبه ها
 12:30-16:15 2.000.000 خانم محمدی
رشتچی
16 آلمانی A2(2)
40
N
یکشنبه- سه شنبه
18:30-20:15
2.000.000 آقای پیوندی
رشتچی
 17 آلمانی A2(3)
 40 M
 چهارشنبه ها
 16:30-20:15  2.000.000   رشتچی
 
شروع ترم (زمستان 97): شنبه 97/10/8

 


::-
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir