روسی

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
1
روسی 1
40
 M پنجشنبه
8:15-12 2.500.000
آقای هوشیار
رشتچی
 ثبت نام آنلاین 
 2 روسی 2
40
M
 پنجشنبه 12:30-16:15
2.500.000
آقای هوشیار
رشتچی
 3 روسی 3
40
 M  پنجشنبه 13:30-17:15  2.500.000  خانم محبتی
بلوار کشاورز
 4 روسی 8
 40  M  پنجشنبه  16:30-20:15 2.500.000
آقای فریدونی
رشتچی
شروع ترم(بهار 98):سه شنبه 98/1/20

 


اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir