فرانسه

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
 1 فرانسه Basic ترم اول
40
 M دوشنبه
12:30-16:15
 2.500.000 خانم باقرزاده
رشتچی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ثبت نام آنلاین 
 2 فرانسه Basic ترم اول
 40 N
پنجشنبه
 16:30-18:15  2.500.000  خانم حسین زاده
رشتچی
 3  فرانسه 1
 40 M
 یکشنبه- سه شنبه
 16:30-18:15  2.500.000  خانم حسین زاده
رشتچی
 4 فرانسه 1
40
 N پنجشنبه
 8:15-12  2.500.000 خانم باقرزاده
رشتچی
 4 فرانسه 2
 40  M  یکشنبه-سه شنبه
 18:30-20:15 2.500.000
خانم حسین زاده
رشتچی
 5 فرانسه 2
 40  N  دوشنبه ها
 16:30-20:15  2.500.000 خانم باقرزاده
رشتچی
 6 فرانسه 2 40
O
پنجشنبه ها
8:15-12
 2.500.000 خانم بلوکات
رشتچی
7
فرانسه 3
 40  M دوشنبه ها
16:30-20:15
2.500.000
خانم حسین زاده
رشتچی
8 فرانسه 4
40
 M سه شنبه ها
 16:30-20:15  2.500.000  خانم بلوکات
 رشتچی
9   فرانسه 6
40
M
یکشنبه ها
16:30-20:15
 2.500.000 خانم بلوکات
 رشتچی
10 فرانسه 7  40  M پنجشنبه
12:30-16:15 2.500.000 خانم باقرزاده
رشتچي
11 فرانسه 9
40
 M  پنجشنبه 16:30-20:15 2.500.000
خانم بلوکات
رشتچی
12 فرانسه 10 40 M پنجشنبه
12:30-16:15
2.500.000 خانم بلوکات
رشتچی
شروع ترم(تابستان 98): دوشنبه 98/4/10

 

:
-
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir