فرانسه

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
1
فرانسه Basic ترم اول
 40  M  یکشنبه 16:30-20:15  2.500.000 خانم باقرزاده
رشتچی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ثبت نام آنلاین 
 2 فرانسه Basic ترم اول
 40  N پنجشنبه
16:30-20:15
 2.500.000 خانم بلوکات
رشتچی
 3 فرانسه 1
40
 M دوشنبه
12:30-16:15
 2.500.000 خانم باقرزاده
رشتچی
 4 فرانسه 1
 40 N
پنجشنبه
 12:30-16:15  2.500.000  خانم باقرزاده
رشتچی
 5  فرانسه 2
 40 M
 یکشنبه- سه شنبه
 16:30-18:15  2.500.000  خانم حسین زاده
رشتچی
 6 فرانسه 2
40
 N پنجشنبه
 8:15-12  2.500.000 خانم باقرزاده
رشتچی
7 فرانسه 3
 40  M  یکشنبه-سه شنبه
 18:30-20:15 2.500.000
خانم حسین زاده
رشتچی
 8 فرانسه 3
 40  N  دوشنبه ها
 16:30-20:15  2.500.000 خانم باقرزاده
رشتچی
9 فرانسه 4
 40  M دوشنبه ها
16:30-20:15
2.500.000
خانم حسین زاده
رشتچی
10 فرانسه 5
40
 M سه شنبه ها
 16:30-20:15  2.500.000  خانم بلوکات
 رشتچی
11   فرانسه 7
40
M
یکشنبه ها
16:30-20:15
 2.500.000 خانم بلوکات
 رشتچی
12 فرانسه 10
40
 M  پنجشنبه 8:15-12 2.500.000
خانم بلوکات
رشتچی
13 فرانسه 11 40 M پنجشنبه
12:30-16:15
2.500.000 خانم بلوکات
رشتچی
شروع ترم(پاییز 98): چهارشنبه 98/7/10

 

:
-
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir