فرانسه

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
 1 فرانسه Basic ترم اول
40
 M یکشنبه- سه شنبه
8:30-10:15
 2.500.000 خانم حسین زاده
رشتچی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ثبت نام آنلاین 
 2 فرانسه Basic ترم اول
 40 N
 یکشنبه- سه شنبه
 16:30-18:15  2.500.000  خانم حسین زاده
رشتچی
 3 فرانسه Basic ترم اول
40
 O پنجشنبه
8:15-12
 2.500.000 خانم حسین زاده
رشتچی
 4 فرانسه 1ترم دوم
 40  M  یکشنبه-سه شنبه
 18:30-20:15 2.500.000
خانم حسین زاده
رشتچی
 5 فرانسه 1 ترم دوم
 40  N  دوشنبه ها
 16:30-20:15  2.500.000 خانم باقرزاده
رشتچی
 6 فرانسه 1ترم دوم
40
O
پنجشنبه ها
8:15-12
 2.500.000 خانم بلوکات
رشتچی
7
فرانسه 2 ترم سوم
 40  M دوشنبه ها
16:30-20:15
2.500.000
خانم حسین زاده
رشتچی
 8 فرانسه 2 ترم سوم
 40  N جمعه
8:30-12:15
 2.500.000 خانم حسین زاده
 رشتچی
9 فرانسه 3
40
 M سه شنبه ها
 16:30-20:15  2.500.000  خانم بلوکات
 رشتچی
10 فرانسه 3
 40  N پنجشنبه ها
8:15-12  2.500.000 خانم باقرزاده
رشتچی
11   فرانسه 5
40
M
یکشنبه ها
16:30-20:15
 2.500.000 خانم بلوکات
 رشتچی
12 فرانسه 6  40  M پنجشنبه
12:30-16:15 2.500.000 خانم باقرزاده
رشتچي
13 فرانسه 8
40
 M  پنجشنبه 16:30-20:15 2.500.000
خانم بلوکات
رشتچی
14 فرانسه 9 40 M پنجشنبه
12:30-16:15
2.500.000 خانم بلوکات
رشتچی
15  فرانسه 12
40
M
جمعه 13:15-17 2.500.000  خانم باقرزاده
رشتچی
شروع ترم(بهار 98): سه شنبه 98/1/20

 

:
-
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir