بزرگسالان (مختلط)

 ردیف نام کلاس مدت دوره (ساعت)
گروه
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
 1  F1  40  Mمختلط شنبه-چهارشنبه
18:30-20:15
 1.800.000 خانم طالبي
رشتچی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ثبت نام آنلاین 
 2  F1  40 Nمختلط پنجشنبه ها
16:30-20:15
 1.800.000 خانم آمارلویی
رشتچی
 3 F1
 40  Oمختلط  جمعه ها
 8:30-12:15  1.800.000 خانم فرهان نیا
 رشتچی
 4 F1
 40  Pمختلط جمعه ها
 13:15-17  1.800.000  خانم قاسمی
رشتچی
 5  F1/F2نیمه فشرده
 80 Mمختلط
یکشنبه- سه شنبه
16:30-20
3.600.000
خانم رشیدی
رشتچی
6 F2
 40  Mمختلط شنبه ها
 16:30-20:15  1.800.000 خانم رشیدی
رشتچی
 7  F2 40
Nمختلط
دوشنبه-پنجشنبه
18:30-20:15
 1.800.000  خانم زهرا رضایی
رشتچی
 8 F2
 40 Oمختلط
پنجشنبه
 8:15-12  1.800.000 آقای هاشمی
رشتچی
 9 F2
 40 Pمختلط
پنجشنبه
12:30-16:15
 1.800.000  خانم دانشیان
 رشتچی
10 F3
40
 Mمختلط شنبه-چهارشنبه
 10:30-12:15 1.800.000
خانم جلیلی
رشتچی
 11  F3 40
 Nمختلط شنبه- چهارشنبه
18:30-20:15
1.800.000
خانم صالحی روش
رشتچی
12 F3
 40  Oمختلط یکشنبه-سه شنبه
8:30-10:15
1.800.000
خانم قاسمی
رشتچی
 13 F3
 40  Pمختلط یکشنبه- سه شنبه
 16:30-18:15  1.800.000 خانم جلیلی
رشتچی
14
 F3  40 Qمختلط
دوشنبه- پنجشنبه
16:30-18:15
 1.800.000 خانم زهرا رضایی
رشتچی
 15 F3
40
Rمختلط
 جمعه  8:30-12:15  1.800.000  خانم جلیلی
 رشتچی
 16 F3
40
 Sمختلط جمعه
13:15-17  1.800.000
 رشتچی
 17 E1
 40  Mمختلط دوشنبه- پنجشنبه
18:30-20:15
 1.800.000 خانم شاکریان
 رشتچی
18 E1
40
Nمختلط
سه شنبه ها
16:30-20:15
 1.800.000 آقای سیدکریمی
 رشتچی
19 E1
40
 Oمختلط جمعه
8:30-12:15
1.800.000
 آقای شیرجنگ
رشتچی
 20 E1
 40 Pمختلط
جمعه
 13:15-17  1.800.000    رشتچی
21
E1/E2 نیمه فشرده
 80 M مختلط
شنبه-چهارشنبه
 8:30-12:15 3.600.000
آقای نوری
رشتچی
22

E2

40
Mمختلط
شنبه- چهارشنبه
16:30-18:15 1،800،000
خانم صالحی روش
 رشتچی
23 E2
40
 Nمختلط
شنبه- چهارشنبه
18:30-20:15
 1,800,000
خانم آمارلویی
رشتچي
 24 E2
 40 O مختلط
دوشنبه ها
12:30-16:15
1.800.000
آقای نوری
رشتچی
 25 E2  40 Pمختلط
پنجشنبه ها
12:30-16:15  1.800.000 آقای هاشمی
رشتچی
 26 E2
80
Qمختلط
جمعه
8:30-12:15
 1.800.000 آقای نوری
رشتچی
27 E2
 40
 Rمختلط
جمعه
13:15-17  1،800،000
خانم مدرس
 رشتچی
28
E2/PI1نیمه فشرده
 80  Mمختلط شنبه- چهارشنبه
 12:30-16:15  1.800.000  خانم رشیدی
 رشتچی
29
PI1
 40  Mمختلط یکشنبه ها
8:30-12:15
 1.800.000 خانم بلغانی
رشتچی
30 PI1
40
Nمختلط
یکشنبه- سه شنبه
16:30-18:15  1،800،000

رشتچی
31 PI1
 40 Oمختلط
 پنجشنبه
12:30-16:15  1,800,000 آقای شیرجنگ
رشتچي
32 PI1
40
 Pمختلط جمعه
8:30-12:15 1.800.000

رشتچی
 33 PI1/PI2 نیمه فشرده
 80  M مختلط
شنبه - چهارشنبه
 12:30-16:15  3.600.000 آقای نوری
رشتچی
 34 PI1/PI2نیمه فشرده
 80 Nمختلط
یکشنبه- سه شنبه
 16:30-20:15 3.600.000
خانم آمارلویی
رشتچی
35  PI2
 40
Mمختلط
یکشنبه- سه شنبه
10:30-12:15  1،800،000  
خانم شاکریان
رشتچي
 36 PI2
 40 Nمختلط
دوشنبه ها
12:30-16:15
 1.800.000 آقای شیرجنگ
رشتچی
37 PI2
 40 O مختلط
دوشنبه- پنجشنبه
16:30-18:15
 1.800.000 آقای شیرجنگ
رشتچی
38  PI2 40
Pمختلط
چهارشنبه ها
16:30-20:15  1.800.000
رشتچی
39
PI2
 40  Qمختلط جمعه ها
 13:15-17 1.800.000
آقای نوری
رشتچی
 40  PI2/I1نیمه فشرده
 80 M
شنبه-چهارشنبه
8:30-12:15
 3.800.000 خانم بلغانی
رشتچی
 41 PI2/I1نیمه فشرده
 80  N  شنبه-چهارشنبه  16:30-20:15 3.800.000
آقای نوری
رشتچی
42 I1
40
M مختلط
یکشنبه- سه شنبه
16:30-18:15
 2,000,000
خانم بروجردی
رشتچي
43 I1
40
Nمختلط دوشنبه ها
12:30-16:15  2,000,000 
خانم بروجردی
رشتچي
44 I1
40
O مختلط
جمعه
 8:30-12:15 2.000.000
خانم مجدی
رشتچی
45
I1
40
Pمختلط
جمعه
13:15-17  2.000.000 آقای هاشمی
 رشتچی
46 I2
 40
 Mمختلط
شنبه- چهارشنبه
18:30-20:15
2.000.000
آقای خدادی
رشتچي
47 I2  40
 Nمختلط
یکشنبه-سه شنبه
16:30-18:15
2.000.000
خانم آزاد
رشتچي
 48
I2
 40
 Oمختلط
دوشنبه ها
16:30-20:15
2.000.000
آقای زمانی
رشتچي
 49 I2
40
Pمختلط
پنجشنبه ها
8:15-12
2.000.000 خانم عباسی
رشتچی
 50 I2
40
Qمختلط  پنجشنبه 12:30-16:15  2.000.000 آقای آتشی
رشتچی
 51 I2/I3نیمه فشرده
80
 Mمختلط شنبه-چهارشنبه
 16:30-20:15 4.000.000
خانم رزاقی
 رشتچی
 52 I2/I3نیمه فشرده
 80 Nمختلط
یکشنبه- سه شنبه
8:30-12:15
4.000.000
خانم فرهودی
 رشتچی
53 I3
 40
M مختلط
شنبه-چهارشنبه 18:30-20:15
 2،000،000
خانم آزاد
 رشتچی
54 I3
 40 Nمختلط دوشنبه- پنجشنبه
18:30-20:15  2.000.000 آقای آتشی
رشتچی
 55 I3
 40 Oمختلط پنجشنبه
12:30-16:15
 2.000.000 خانم رزاقی
رشتچی
56
I3  40  Pمختلط جمعه
13:15-17
 2.000.000 خانم اسدی
رشتچی
57 UI1
40
 Mمختلط
شنبه ها
 16:30-20:15
2.000.000
خانم عباسی
رشتچي
58 UI1
40
 Nمختلط
شنبه-چهارشنبه 8:30-10:15
 2،000،000
خانم حیدرزاده
 رشتچي
 59 UI1
40
Oمختلط پنجشنبه  16:30-20:15 2.000.000 خانم آزاد
 رشتچی
60 UI1
 40 Pمختلط
جمعه
8:30-12:15 2.000.000
خانم اسدی
 رشتچی
61
UI1/UI2نیمه فشرده
 80  Mمختلط  یکشنبه- سه شنبه
16:30-20:15
 4.000.000 خانم رزاقی
رشتچی
62 UI2
40
M مختلط
یکشنبه- سه شنبه
16:30-18:15
   2،000،000
آقای خلعتبری
رشتچي
63 UI2
40
N مختلط
جمعه
8:30-12:15    2.000.000
آقای درخشانی
رشتچي
 64 UI2  40 Oمختلط
جمعه
13:15-17 2.000.000 آقای زمانی
رشتچی
65 UI3
 40
M مختلط
شنبه -چهارشنبه
 16:30-20:15
2.000.000
خانم آزاد
رشتچي
66 UI3
 40
 Nمختلط
شنبه-چهارشنبه
18:30-20:15
2.000.000
آقای علیایی
رشتچي
67  UI3 40
Oمختلط
چهارشنبه ها
16:30-20:15
2.000.000
خانم عباسی
رشتچی
68 UI3
 40 Pمختلط
دوشنبه - پنجشنبه
16:30-18:15 2.000.000
آقای آتشی
رشتچی
69
 UI3 40
Qمختلط
جمعه
 13:15-17  2.000.000 آقای مسگرشهر
رشتچی
70 A1
 40 Mمختلط
شنبه- چهارشنبه
 16:30-18:15 2.000.000 آقای علیایی
 رشتچی
71 A1
40
Oمختلط
دوشنبه ها
16:30-20:15 2.000.000
خانم آزاد
رشتچی
 72  A2 40
Mمختلط
شنبه ها
16:30-20:15
2.000.000
خانم حیدرزاده
رشتچی
73  A2  40 Nمختلط
پنجشنه ها
16:30-20:15
2.000.000
آقای زمانی
رشتچی
74 A2
 40  Oمختلط جمعه
8:30-12:15 2.000.000
آقای مسگرشهر
 رشتچی
 75  A2  40 Pمختلط
 جمعه 13:15-17
 2.000.000 آقای آتشی
 رشتچی
76
 فشرده مقدماتي      F1-F2-F3
120
 Mمختلط
شنبه-دوشنبه -چهارشنبه
8:30-12:15 
5،400،000
 رشتچی
77 مكالمه ترميمي1 -Speaking combination
40
M مختلط
جمعه ها
13:15-17
2.000.000 آقای شیرجنگ
رشتچي
78 مكالمه ترميمي2 -Speaking combination 
40
Mمختلط
پنجشنبه
 8:15-12
2.000.000
خانم رزاقی
رشتچي
شروع ترم(زمستان 97) : شنبه  97/10/8

 

 

بزرگسالان (آقایان)

 
 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 
1
F1
 40  Wآقا  پنجشنبه ها
16:30-20:15
 1.800.000 خانم دانشیان
رشتچی
 
ثبت نام آنلاين
2 F2
 40  Wآقا جمعه ها
13:15-17
1.800.000
خانم فرهان نیا
رشتچی
3 E1
40
Wآقا
 یکشنبه ها 16:30-20:15
1،800،000
آقای سیدکریمی
 رشتچی
4 E2
40 Wآقا
پنجشنبه
16:30-20:15  1،800،000 خانم اساسی
 رشتچی
5 PI1
 40 Wآقا دوشنبه - پنجشنبه
18:30-20:15  1،800،000 آقای شیرجنگ
رشتچی 
6 PI2
40
Wآقا  یکشنبه - سه شنبه
18:30-20:15
1،800،000 خانم بروجردی
رشتچی 
7 I3 40
Wآقا
شنبه- چهارشنبه
 18:30-20:15 2.000.000 آقای آتشی
 رشتچی
 8 UI2
40
 wآقا یکشنبه- سه شنبه
 18:30-20:15  2.000.000 خانم آزاد
رشتچی
9
 A1
40
Wآقا
یکشنبه-سه شنبه
 18:30-20:15 2.000.000 آقای خلعتبری
رشتچي
شروع ترم(زمستان 97): شنبه 97/10/8  

 

بزرگسالان (خانم ها)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 ثبت نام آنلاین
1
F1
40
 Aخانم شنبه- چهارشنبه
8:30-10:15
 1.800.000 خانم مختاری
رشتچی
 
 
 
ثبت نام آنلاین 
 2 F1
 40  Bخانم  شنبه-چهارشنبه 16:30-18:15
1.800.000
خانم فرهان نیا
رشتچی
3
F1
 40 Cخانم
 یکشنبه- سه شنبه
 14:30-16:15  1.800.000  خانم آمارلویی
رشتچی
 4 F2
40
 Aخانم شنبه- چهارشنبه
 12:30-14:15  1.800.000  خانم مختاری
رشتچی
5 F2
40
 Bخانم یکشنبه- سه شنبه
 12:30-14:15  1.800.000 خانم مختاری
رشتچی
6 F2
40
 Cخانم جمعه
 8:30-12:15 1.800.000
  رشتچی
7 F3
40
Aخانم
 شنبه- چهارشنبه
 8:30-10:15  1.800.000  خانم شهنواز
رشتچی
8 E1
 40
 Aخانم
یکشنبه- سه شنبه 10:30-12:15  1,800,000
خانم جلیلی
 رشتچي
9 E2
40
Aخانم شنبه-چهارشنبه 8:30-10:15 
1،800،000
خانم بابایی خواه
رشتچی
10 E2
 40 Bخانم یکشنبه-سه شنبه 12:30-14:15 1.800.000
خانم شاکریان
رشتچی
11 PI1
 40  Aخانم شنبه - چهارشنبه
10:30-12:15 1.800.000
 خانم بابایی خواه
 رشتچی
12 PI1
40
 Bخانم دوشنبه- پنجشنبه
16:30-18:15 1.800.000 خانم شاکریان
رشتچی
 13  PI1  40 Cخانم
جمعه
 13:15-17  1.800.000 خانم جلیلی
رشتچی
14  PI2
 40
Aخانم شنبه-چهارشنبه
12:30-14:15  1،800،000
خانم شاکریان
رشتچی 
15  PI2  40 B خانم
سه شنبه ها
8:30-12:15  1.800.000 خانم بلغانی
رشتچی
16 PI2
 40  Cخانم جمعه  8:30-12:15  1.800.000 آقای هاشمی
رشتچی
17
I1
40
Aخانم
شنبه-چهارشنبه
16:30-18:15
2.000.000
رشتچی 
18
 I1
 40
Bخانم
یکشنبه-سه شنبه
8:30-10:15
2.000.000
خانم بروجردی
رشتچي
19 I1
 40  Cخانم پنجشنبه
 8:15-12 2.000.000 خانم دانشیان
 رشتچی
20 I2
40
Aخانم  یکشنبه-سه شنبه
 10:30-12:15 2.000.000
رشتچي
21
UI1
 40
 Aخانم
شنبه - چهارشنبه
 16:30-18:15
2.000.000

رشتچي
22  UI1  40 B خانم
دوشنبه ها
12:30-16:15 2.000.000 خانم عربشاهی
رشتچی
23 UI2
 40 Aخانم  یکشنبه-سه شنبه 10:30-12:15 2.000.000
خانم بروجردی
رشتچی
24  UI2  40 Bخانم
پنجشنبه ها
12:30-16:15 2.000.000 خانم پهلوان
رشتچی
25 UI3 40 A خانم
شنبه-چهارشنبه
 16:30-18:15 2.000.000
آقای آتشی
رشتچی
 26 A1
 40  Aخانم یکشنبه- سه شنبه
 16:30-18:15 2.000.000
خانم عربشاهی
رشتچی
27 A1
40
Bخانم
 پنجشنبه  8:15-12  2.000.000 خانم عبداللهی
رشتچی
شروع ترم (زمستان 97): شنبه 97/10/8
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir