بزرگسالان (مختلط)

 ردیف نام کلاس مدت دوره (ساعت)
گروه
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
 1  F1 40
 Mمختلط  شنبه- چهارشنبه
16:30-18:15
2.2000.000
 آقای نوری
رشتچی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ثبت نام آنلاین 
2
F1
 40 N مختلط
 یکشنبه - سه شنبه
14:30-16:15
 2.200.000 خانم رشیدی
رشتچی
 3  F1  40 Oمختلط
جمعه
8:30-12:15
 2.200.000 خانم زهرا رضایی
رشتچی
 4  F1 40
Pمختلط
جمعه
8:30-12:15
2.200.000
  رشتچی
 5 F2
40
Mمختلط
شنبه- چهارشنبه
16:30-18:15
2.200.000
خانم صالحی روش
رشتچی
6 F2
 40 Nمختلط
دوشنبه ها
12:30-16:15
 2.200.000 خانم رشیدی
رشتچی
7  F2 40
Oمختلط
دوشنبه ها
16:30-20:15
 2.200.000 خانم زهرا رضایی
رشتچی
 8 F2
 40 Pمختلط
 سه شنبه ها
16:30-20:15
 2.200.000 خانم دانشیان
رشتچی
9  E1(Eight)  40  Mمختلط شنبه-چهارشنبه
18:30-20:15
 2.200.000 آقای نوری
رشتچی
10  E1(Eight)  40 Nمختلط پنجشنبه ها
16:30-20:15
 2.200.000 خانم فرهان نیا
رشتچی
11 E1(Eight)
 40  Oمختلط  جمعه ها
 8:30-12:15  2.200.000 خانم جلیلی
 رشتچی
12 E1(Eight)
 40  Pمختلط جمعه ها
 13:15-17  2.200.000  خانم قاسمی
رشتچی
 13 E1(Eight)
40
Qمختلط
جمعه ها
 13:15-17 2.200.000
آقای شیرجنگ
رشتچی
14 E1(Top Notch)
 40  Mمختلط شنبه ها
 16:30-20:15  2.200.000 خانم فلاح
رشتچی
15 E1(Top Notch)
40
Nمختلط
پنجشنبه
8:15-12
 2.200.000 خانم اساسی
رشتچی
 16 E1(Top Notch)
 40 Oمختلط
پنجشنبه
12:30-16:15  2.200.000 آقای نوری
رشتچی
 17 E1(Top Notch)
 40 Pمختلط
پنجشنبه
16:30-20:15
 2.200.000 خانم زهرا رضایی
 رشتچی
 18 نیمه فشرده
E1/E2(Top Notch)
80
M مختلط
شنبه - چهارشنبه
8:30-12:15
 4.400.000 خانم شاکریان
 رشتچی
20 E2
40
 Mمختلط شنبه-چهارشنبه
10:30-12:15 2.200.000
خانم بابایی خواه
رشتچی
21  E2 40
 Nمختلط شنبه- چهارشنبه
18:30-20:15
2.200.000
خانم صالحی روش
رشتچی
22 E2
 40  Oمختلط شنبه-چهارشنبه
18:30-20:15
2.200.000
آقای خدادی
رشتچی
 23 E2
 40  Pمختلط یکشنبه- سه شنبه
8:30-10:15  2.200.000 آقای خسروی
رشتچی
24  E2  40 Qمختلط
یکشنبه- سه شنبه
16:30-18:15
 2.200.000 خانم رشیدی
رشتچی
 25 E2
40
Rمختلط
 دوشنبه 16:30-20:15  2.200.000  خانم آزاد
 رشتچی
 26 E2
40
 Sمختلط جمعه
8:30-12:15  2.200.000 آقای سبزعلی
 رشتچی
 27  E2  40 Tمختلط
 جمعه 13:15-17
2.2000.000
خانم فرهان نیا
 رشتچی
28
E2/PI1نیمه فشرده
 80 M
یکشنبه- سه شنبه
 16:30-20:15 4.400.000
خانم جلیلی
رشتچی
 29 PI1
 40  Mمختلط شنبه- چهارشنبه
16:30-18:15
 2.200.000 خانم داودی
 رشتچی
 30  PI1  40 Nمختلط
یکشنبه- سه شنبه
16:30-18:15
 2.200.000 خانم رزاقی
رشتچی
31 PI1
40
Oمختلط
دوشنبه- پنجشنبه
18:30-20:15
 2.200.000 آقای شیرجنگ
 رشتچی
32 PI1
40
 Pمختلط سه شنبه
16:30-20:15
2.200.000
آقای سیدکریمی
رشتچی
 33 PI1
 40 Qمختلط
جمعه
8:30-12:15  2.200.000 خانم نقاش زرگران
 رشتچی
 34  PI1 40
Rمختلط
جمعه
13:15-17
2.200.000
 آقای نوری
رشتچی
 35 PI1/PI2نیمه فشرده
 40  M مختلط
یکشنبه- سه شنبه
 8:30-12:15  4.400.000  خانم بلغانی
رشتچی
36

PI2

40
Mمختلط
شنبه ها
16:30-18:15 2،200،000
خانم بروجردی
 رشتچی
37 PI2
40
 Nمختلط
شنبه- چهارشنبه
16:30-18:15
 2,200,000
خانم بابایی خواه
رشتچي
 38 PI2
 40 Oمختلط
شنبه- چهارشنبه
 18:30-20:15  2.200.000 خانم داودی
رشتچی
 39 PI2
 40 P مختلط
دوشنبه ها
12:30-16:15
2.200.000
آقای شیرجنگ
رشتچی
 40 PI2
 40 Qمختلط
دوشنبه- پنجشنبه
16:30-18:15  2.200.000 آقای شیرجنگ
رشتچی
 41 PI2
40
Rمختلط
پنجشنبه
12:30-16:15
 2.200.000 خانم دانشیان
رشتچی
42 PI2
 40
 Sمختلط
جمعه
8:30-12:15  2،200،000
آقای نوری
 رشتچی
 43  PI2 40
Tمختلط
جمعه
 13:15-17 2.200.000
 خانم جلیلی
رشتچی
44
I1
 40  Mمختلط شنبه- چهارشنبه
 12:30-14:15 2.200.000
خانم بابایی خواه
رشتچی
45 I1
 40  Nمختلط یکشنبه ها
8:30-12:15
 2.200.000 خانم بروجردی
رشتچی
46 I1
40
Oمختلط
یکشنبه- سه شنبه
18:30-20:15  2،200،000
آقای خسروی
رشتچی
47 I1
 40 Pمختلط
 پنجشنبه
12:30-16:15  2,200,000 آقای شیرجنگ
رشتچي
48 I1
40
 Qمختلط جمعه
8:30-12:15 2.200.000
آقای شیرجنگ
رشتچی
49
نیمه فشرده I1/I2
80
Mمختلط
شنبه- چهارشنبه
 8/30-12/15  4.400.000 خانم بروجردی
رشتچی
50  I2
 40
Mمختلط
یکشنبه- سه شنبه
10:30-12:15  2،200،000  
آقای خسروی
رشتچي
51 I2
 40 Nمختلط
دوشنبه ها
12:30-16:15
 2.200.000 آقای نوری
رشتچی
52 I2
 40 O مختلط
دوشنبه- پنجشنبه
16:30-18:15
 2.200.000 خانم دانشیان
رشتچی
53  I2 40
Pمختلط
چهارشنبه ها
16:30-20:15  2.200.000 خانم بروجردی
رشتچی
54
I2
 40  Qمختلط پنجشنبه ها
8:15-12 2.200.000
خانم عباسی
رشتچی
 55 I2
40
Rمختلط
جمعه
13:15-17
 2.200.000 خانم نادری
رشتچی
56  I2/I3نیمه فشرده
 80 M
شنبه-چهارشنبه
12:30-16:15
 4.400.000 خانم رزاقی
رشتچی
57 I3
40
M مختلط
یکشنبه- سه شنبه
16:30-18:15
 2,200,000
خانم آزاد
رشتچي
58 I3
40
Nمختلط دوشنبه ها
12:30-16:15  2,200,000 
خانم پهلوان
رشتچي
59 I3
40
O مختلط
پنجشنبه
 8:15-12:15 2.200.000
آقای خلعتبری(امیرمهدی)
رشتچی
60
I3
40
Pمختلط
جمعه
8:30-12:15  2.200.000 آقای خسروی
 رشتچی
 61 I3
40
Q مختلط
 جمعه  13:15-17 2.200.000
خانم شاکریان
رشتچی
62 UI1
 40
 Mمختلط
شنبه- چهارشنبه
18:30-20:15
2.500.000
خانم آزاد
رشتچي
63 UI1  40
 Nمختلط
یکشنبه-سه شنبه
16:30-18:15
2.500.000
دکتر مسگرشهر
رشتچي
64 UI1  40
 Oمختلط
دوشنبه ها
16:30-20:15
2.500.000
آقای زمانی
رشتچي
 65 UI1
40
Pمختلط
پنجشنبه ها
8:15-12
2.500.000 آقای ورزی
رشتچی
 66 UI1
40
Qمختلط  پنجشنبه 12:30-16:15  2.200.000
رشتچی
 67 UI1/UI2نیمه فشرده
 80 Mمختلط
شنبه- چهارشنبه
8:30-12:15
 5.000.000 آقای خسروی
رشتچی
68
UI1/UI2 نیمه فشرده
 80 Nمختلط
شنبه- چهارشنبه
 16:30-20:15 5.000.000
آقای خسروی
 رشتچی
69 UI2
 40
M مختلط
شنبه-چهارشنبه 18:30-20:15
 2،500،000
خانم عباسی
 رشتچی
70 UI2
 40 Nمختلط دوشنبه- پنجشنبه
18:30-20:15  2.500.000 آقای آتشی
رشتچی
 71 UI2
 40 Oمختلط پنجشنبه
12:30-16:15
 2.500.000 خانم پهلوان
رشتچی
72
UI2
 40  Pمختلط جمعه
13:15-17
 2.500.000 آقای خسروی
رشتچی
73 UI3
40
 Mمختلط
شنبه ها 16:30-20:15
 2،500،000
آقای آتشی
 رشتچي
 74 UI3
40
Nمختلط یکشنبه - سه شنبه
 8:30-10:15 2.500.000 خانم عربشاهی
 رشتچی
75 UI3
 40 Oمختلط
چهارشنبه
16:30-20:15 2.500.000
خانم اسدی
 رشتچی
 76  UI3  40 Pمختلط
 پنجشنبه  12:30-16:15  2.500.000 دکتر مسگرشهر
رشتچی
 77 UI3
 40 Qمختلط
 پنجشنبه  16:30-20:15  2.500.000 خانم آزاد
رشتچی
78 A1
40
M مختلط
یکشنبه- سه شنبه
16:30-18:15
   2،500،000
آقای خلعتبری(امیرمهدی)
رشتچي
 79 A1  40 Nمختلط
یکشنبه- سه شنبه
18:30-20:15
 2.500.000 خانم رزاقی
رشتچی
80 A1
40
O مختلط
جمعه
8:30-12:15    2.500.000
خانم آزاد
رشتچي
81 A1  40 Pمختلط
جمعه
13:15-17 2.500.000 دکتر مسگرشهر
رشتچی
82 A2
 40
M مختلط
شنبه -چهارشنبه
 16:30-18:15
2.500.000
دکتر مسگرشهر
رشتچي
83 A2
 40
 Nمختلط
شنبه-چهارشنبه
18:30-20:15
2.500.000
خانم رزاقی
رشتچي
 84  A2 40
 Oمختلط چهارشنبه ها
 16:30-20:15  2.500.000 آقای آتشی
رشتچی
85 A2
40
Pمختلط
جمعه
 13:15-17  2.500.000 آقای زمانی
رشتچی
86  فشرده مقدماتي      F1-F2-F3
120
 Mمختلط
شنبه-دوشنبه -چهارشنبه
8:30-12:15 
6،600،000 آقای نوری
 رشتچی
87 مكالمه ترميمي1 -Speaking combination
40
M مختلط
دوشنبه ها
16:30-20:15
2.500.000 آقای نوری
رشتچي
 88 مکالمه ترمیمی SP1
 40  N مختلط
یکشنبه 
16:30-20:15
2.500.000
خانم دانشیان
 رشتچی
89 مكالمه ترميمي2 -Speaking combination 
40
Mمختلط
پنجشنبه
 8:15-12
2.500.000
خانم بروجردی
رشتچي
شروع ترم(تابستان  98) : دوشنبه  98/4/10

 

 

بزرگسالان (آقایان)

 
 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 
1 E2(Eight)
 40  Wآقایان  پنجشنبه ها
16:30-20:15
2.200.000 آقای شیرجنگ
رشتچی
 
 
ثبت نام آنلاين
2 E2(Top Notch)
 40  Wآقایان جمعه ها
13:15-17
2.200.000
آقای قربانیون
رشتچی
شروع ترم(پاییز 98): چهارشنبه 98/7/10  

 

بزرگسالان (خانم ها)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 ثبت نام آنلاین
1
 F1 40
Aخانم
شنبه-چهارشنبه
 12:30-14:15  2200000  خانم قاسمی
رشتچی
 
 2 F2
 40  Aخانم  دوشنبه 12:30-16:15
2.200.000
خانم رشیدی
 رشتچی  
 
 
 
 
ثبت نام آنلاین 
3 E1(Eight)
 40 Aخانم
یکشنبه - سه شنبه
10:30-12:15
 2.200.000 خانم مختاری
رشتچی
4 E2(Eight)
40
 Aخانم شنبه- چهارشنبه
12:30-14:15
2.200.000 خانم بلغانی
رشتچی
5 E2(Eight)
 40  Bخانم  شنبه-چهارشنبه 16:30-18:15
2.200.000
خانم فرهان نیا
رشتچی
6 E2(Eight)
 40 Cخانم
 یکشنبه- سه شنبه
 12:30-14:15 2.200.000  خانم قاسمی
رشتچی
7 E2(Top Notch)
40
 Aخانم شنبه- چهارشنبه
 12:30-14:15 2.200.000  خانم مختاری
رشتچی
8 E2(Top Notch)
40
 Bخانم یکشنبه- سه شنبه
 12:30-14:15  2.200.000 خانم رشیدی
رشتچی
8 E1(Top Notch)
40
 Cخانم پنجشنبه
8:15-12 2.200.000
آقای آتشی
رشتچی
9 E2(Top Notch)
40
Dخانم
جمعه
 8:30-12:15  2.200.000 خانم شاکریان
رشتچی
10 PI2
 40
 Aخانم
یکشنبه- سه شنبه 10:30-12:15  2,200,000
خانم رشیدی
 رشتچي
11 I1
40
Aخانم شنبه-چهارشنبه 8:30-10:15 
2،200،000
خانم فلاح
رشتچی
12 I2
 40  Aخانم شنبه - چهارشنبه
10:30-12:15 2.200.000
خانم بروجردی
 رشتچی
13  UI1
 40
Aخانم
پنجشنبه
8:15-12
2.500.000
آقای خلعتبری
رشتچي
14  A2  40 B خانم
پنجشنبه ها
12:30-16:15 2.500.000 آقای آتشی
رشتچی
شروع ترم (پاییز 98): چهارشنبه 98/7/10
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir