بزرگسالان (مختلط)

 ردیف نام کلاس مدت دوره (ساعت)
گروه
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
 1 F1
40
Mمختلط
شنبه- چهارشنبه
16:30-18:15
2.200.000
خانم فرهان نیا
رشتچی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ثبت نام آنلاین 
 2 F1
 40 Nمختلط
دوشنبه ها
12:30-16:15
 2.200.000 آقای شیرجنگ
رشتچی
 3  F1 40
Oمختلط
دوشنبه ها
16:30-20:15
 2.200.000  آقای خدادی
رشتچی
 4 F1
 40 Pمختلط
 سه شنبه ها
16:30-20:15
 2.200.000  خانم رحیمی
رشتچی
5  F2  40  Mمختلط شنبه-چهارشنبه
18:30-20:15
 2.200.000 خانم فرهان نیا
رشتچی
6  F2  40 Nمختلط پنجشنبه ها
16:30-20:15
 2.200.000 خانم دانشیان
رشتچی
 7 F2
 40  Oمختلط  جمعه ها
 8:30-12:15  2.200.000 خانم فرهان نیا
 رشتچی
 8 F2
 40  Pمختلط جمعه ها
 13:15-17  2.200.000  خانم شاکریان
رشتچی
9 F3
 40  Mمختلط شنبه ها
 16:30-20:15  2.200.000 خانم رحیمی
رشتچی
10  F3 40
Nمختلط
دوشنبه-پنجشنبه
18:30-20:15
 2.200.000  خانم زهرا رضایی
رشتچی
 11 F3
 40 Oمختلط
پنجشنبه
 8:15-12  2.200.000 آقای شیرجنگ
رشتچی
 12 F3
 40 Pمختلط
پنجشنبه
12:30-16:15
 2.200.000 آقای شیرجنگ
 رشتچی
 13  F3/E1 نیمه فشرده
80
M مختلط
یکشنبه - سه شنبه
16:30-20:15
 4.400.000  خانم جلیلی
 رشتچی
14 E1
40
 Mمختلط شنبه-چهارشنبه
 10:30-12:15 2.200.000
خانم جلیلی
رشتچی
15  E1 40
 Nمختلط شنبه- چهارشنبه
18:30-20:15
2.200.000
خانم رشیدی
رشتچی
16 E1
 40  Oمختلط یکشنبه-سه شنبه
8:30-10:15
2.200.000
خانم شهنواز
رشتچی
 17 E1
 40  Pمختلط یکشنبه- سه شنبه
 16:30-18:15  2.200.000 خانم بلغانی
رشتچی
18  E1  40 Qمختلط
دوشنبه- پنجشنبه
16:30-18:15
 2.200.000 خانم زهرا رضایی
رشتچی
 19 E1
40
Rمختلط
 جمعه  8:30-12:15  2.200.000  خانم رحیمی
 رشتچی
 20 E1
40
 Sمختلط جمعه
13:15-17  2.200.000 آقای سبزعلی
 رشتچی
21
E1/E2نیمه فشرده
 80 M
یکشنبه- سه شنبه
 8:30-10:15 4.400.000
  رشتچی
 22 E2
 40  Mمختلط شنبه- چهارشنبه
16:30-18:15
 2.200.000 خانم صالحی روش
 رشتچی
 23  E2  40 Nمختلط
دوشنبه- پنجشنبه
18:30-20:15
 2.200.000 آقای شیرجنگ
رشتچی
24 E2
40
Oمختلط
سه شنبه ها
16:30-20:15
 2.200.000 آقای سیدکریمی
 رشتچی
25 E2
40
 Pمختلط جمعه
8:30-12:15
2.200.000
خانم نادری
رشتچی
 26 E2
 40 Qمختلط
جمعه
 13:15-17  2.200.000  خانم جلیلی
 رشتچی
27

PI1

40
Mمختلط
شنبه ها
16:30-18:15 2،200،000
آقای نوری
 رشتچی
28 PI1
40
 Nمختلط
شنبه- چهارشنبه
16:30-18:15
 2,200,000
خانم رشیدی
رشتچي
 29 PI1
 40 Oمختلط
شنبه- چهارشنبه
 18:30-20:15  2.200.000  خانم صالحی روش
رشتچی
 30 PI1
 40 P مختلط
دوشنبه ها
12:30-16:15
2.200.000
خانم رشیدی
رشتچی
 31 PI1
 40 Qمختلط
پنجشنبه ها
12:30-16:15  2.200.000 خانم دانشیان
رشتچی
 32 PI1
40
Rمختلط
جمعه
8:30-12:15
 2.200.000 آقای نوری
رشتچی
32 PI1
 40
 Sمختلط
جمعه
13:15-17  2،200،000
خانم مدرس
 رشتچی
33
PI1/PI2نیمه فشرده
 80  Mمختلط شنبه- چهارشنبه
 8:30-12:15  4.400.000 آقای نوری
 رشتچی
34
PI2
 40  Mمختلط شنبه- چهارشنبه
 12:30-14:15 2.200.000
خانم بابایی خواه
رشتچی
35 PI2
 40  Nمختلط یکشنبه ها
8:30-12:15
 2.200.000 خانم نادری
رشتچی
36 PI2
40
Oمختلط
یکشنبه- سه شنبه
18:30-20:15  2،200،000
آقای خسروی
رشتچی
37 PI2
 40 Pمختلط
 پنجشنبه
12:30-16:15  2,200,000 آقای نوری
رشتچي
38 PI2
40
 Qمختلط جمعه
8:30-12:15 2.200.000
آقای شیرجنگ
رشتچی
39  I1
 40
Mمختلط
یکشنبه- سه شنبه
10:30-12:15  2،200،000  
خانم شاکریان
رشتچي
40 I1
 40 Nمختلط
دوشنبه ها
12:30-16:15
 2.200.000 آقای نوری
رشتچی
41 I1
 40 O مختلط
دوشنبه- پنجشنبه
16:30-18:15
 2.200.000 خانم شاکریان
رشتچی
42  I1 40
Pمختلط
چهارشنبه ها
16:30-20:15  2.200.000 آقای نوری
رشتچی
43
I1
 40  Qمختلط پنجشنبه ها
8:15-12 2.200.000
خانم اساسی
رشتچی
 44 I1
40
Rمختلط
جمعه
13:15-17
 2.200.000 آقای شیرجنگ
رشتچی
45  I1/I2نیمه فشرده
 80 M
شنبه-چهارشنبه
12:30-16:15
 4.400.000 آقای خسروی
رشتچی
46 I1/I2نیمه فشرده
 80  N  یکشنبه-سه شنبه  16:30-20:15 4.400.000
خانم داودی
رشتچی
47 I2
40
M مختلط
یکشنبه- سه شنبه
16:30-18:15
 2,200,000
آقای خسروی
رشتچي
48 I2
40
Nمختلط دوشنبه ها
12:30-16:15  2,200,000 
آقای خدادی
رشتچي
49 I2
40
O مختلط
جمعه
 8:30-12:15 2.200.000
آقای خسروی
رشتچی
50
I2
40
Pمختلط
جمعه
13:15-17  2.200.000 خانم اسدی
 رشتچی
 51 I2/I3نیمه فشرده
80
Mمختلط
شنبه- چهارشنبه
8:30-12:15
 4.400.000 آقای خسروی
 رشتچی
52
I2/I3نیمه فشرده
 80 Nمختلط
شنبه- چهارشنبه
16:30-20:15
4.400.000
آقای خدادی
رشتچی
53 I3
 40
 Mمختلط
شنبه- چهارشنبه
18:30-20:15
2.200.000
آقای خسروی
رشتچي
54 I3  40
 Nمختلط
یکشنبه-سه شنبه
16:30-18:15
2.200.000
خانم آزاد
رشتچي
55 I3
 40
 Oمختلط
دوشنبه ها
16:30-20:15
2.200.000
آقای آتشی
رشتچي
 56 I3
40
Pمختلط
پنجشنبه ها
8:15-12
2.200.000 خانم رزاقی
رشتچی
 57 I3
40
Qمختلط  پنجشنبه 12:30-16:15  2.200.000 آقای آتشی
رشتچی
58 UI1
 40
M مختلط
شنبه-چهارشنبه 18:30-20:15
 2،500،000
خانم آزاد
 رشتچی
59 UI1
 40 Nمختلط دوشنبه- پنجشنبه
18:30-20:15  2.500.000 خانم آزاد
رشتچی
 60 UI1
 40 Oمختلط پنجشنبه
12:30-16:15
 2.500.000 خانم پهلوان
رشتچی
61
UI1
 40  Pمختلط جمعه
13:15-17
 2.500.000 آقای خسروی
رشتچی
 63 UI1/UI2 نیمه فشرده
80
Mمختلط
شنبه-چهارشنبه
16:30-20:15
 5.000.000  خانم بروجردی
رشتچی
 64 UI1/UI2نیمه فشرده
80
N مختلط
 یکشنبه- سه شنبه
8:30-12:15
5.000.000
خانم فرهودی
رشتچی
65 UI2
40
 Mمختلط
شنبه ها 16:30-20:15
 2،500،000
خانم عباسی
 رشتچي
 66 UI2
40
Nمختلط پنجشنبه  16:30-20:15 2.500.000 آقای زمانی
 رشتچی
67 UI2
 40 Oمختلط
جمعه
8:30-12:15 2.500.000
خانم اسدی
 رشتچی
68 UI3
40
M مختلط
یکشنبه- سه شنبه
16:30-18:15
   2،500،000
خانم عربشاهی
رشتچي
 69  UI3  40 Nمختلط
یکشنبه- سه شنبه
18:30-20:15
 2.500.000  خانم آزاد
رشتچی
70 UI3
40
O مختلط
جمعه
8:30-12:15    2.500.000
آقای مسگرشهر
رشتچي
 71 UI3  40 Pمختلط
جمعه
13:15-17 2.500.000 آقای مسگرشهر
رشتچی
72 A1
 40
M مختلط
شنبه -چهارشنبه
 16:30-18:15
2.500.000
آقای علیایی
رشتچي
73 A1
 40
 Nمختلط
شنبه-چهارشنبه
18:30-20:15
2.500.000
خانم رزاقی
رشتچي
74 A1
 40 Oمختلط
دوشنبه - پنجشنبه
16:30-18:15 2.500.000
خانم آزاد
رشتچی
 75  A1 40
 Pمختلط چهارشنبه ها
 16:30-20:15  2.500.000 آقای زمانی
رشتچی
76 A1
40
Qمختلط
جمعه
 13:15-17  2.500.000 آقای مسگرشهر
رشتچی
77 A2
 40 Mمختلط
شنبه- چهارشنبه
 16:30-18:15 2.500.000 آقای آتشی
 رشتچی
78 A2
40
Nمختلط
پنجشنبه ها
12:30-16:15 2.500.000
آقای خلعتبری (امیرعلی)
رشتچی
79
 فشرده مقدماتي      F1-F2-F3
120
 Mمختلط
شنبه-دوشنبه -چهارشنبه
8:30-12:15 
6،600،000 آقای خدادی
 رشتچی
80 مكالمه ترميمي1 -Speaking combination
40
M مختلط
دوشنبه ها
16:30-20:15
2.500.000 آقای نوری
رشتچي
81 مكالمه ترميمي2 -Speaking combination 
40
Mمختلط
پنجشنبه
 8:15-12
2.500.000
خانم بروجردی
رشتچي
شروع ترم(بهار 98) : سه شنبه  98/1/20

 

 

بزرگسالان (آقایان)

 
 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 
1
F1
40
 Wآقا یکشنبه- سه شنبه
18:30-20:15
 2.200.000 خانم بلغانی
رشتچی
 
 
ثبت نام آنلاين
2 F2
 40  Wآقا  پنجشنبه ها
16:30-20:15
2.200.000 آقای نوری
رشتچی
3 F3
 40  Wآقا جمعه ها
13:15-17
2.200.000
خانم رحیمی
رشتچی
4 E2
40
Wآقا
 یکشنبه ها 16:30-20:15
2.200.000 آقای سیدکریمی
 رشتچی
5 PI1
40 Wآقا
پنجشنبه
16:30-20:15 2.200.000 آقای آتشی
 رشتچی
6 PI2
 40 Wآقا دوشنبه - پنجشنبه
18:30-20:15 2.200.000 خانم شاکریان
رشتچی 
7 I1
40
Wآقا  یکشنبه - سه شنبه
18:30-20:15
2.200.000 خانم عربشاهی
رشتچی 
8 UI1
40
Wآقا
شنبه- چهارشنبه
 18:30-20:15 2.500.000 آقای آتشی
 رشتچی
 9 UI3
40
 wآقا یکشنبه- سه شنبه
 18:30-20:15  2.000.000 خانم آزاد
رشتچی
شروع ترم(بهار 98): سه شنبه 98/1/20  

 

بزرگسالان (خانم ها)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 ثبت نام آنلاین
 1 F1
 40 Aخانم
شنبه - چهارشنبه
12:30-14:15
 2.200.000 آقای نوری
رشتچی
 
2
F1
 40. Bخانم
یکشنبه- سه شنبه 
 10:30-12:15  2.200.000 خانم مختاری
رشتچی
 
3
F2
40
 Aخانم شنبه- چهارشنبه
12:30-14:15
2.200.000 خانم بلغانی
رشتچی
 
 
 
ثبت نام آنلاین 
4 F2
 40  Bخانم  شنبه-چهارشنبه 16:30-18:15
2.200.000
خانم رزاقی
رشتچی
5 F2
 40 Cخانم
 یکشنبه- سه شنبه
 14:30-16:15 2.200.000  خانم عربشاهی
رشتچی
6 F3
40
 Aخانم شنبه- چهارشنبه
 12:30-14:15 2.200.000  خانم مختاری
رشتچی
7 F3
40
 Bخانم یکشنبه- سه شنبه
 12:30-14:15  2.200.000 خانم مختاری
رشتچی
8 F3
40
 Cخانم جمعه
 8:30-12:15 2.200.000
خانم جلیلی
رشتچی
9 E1
40
Aخانم
 شنبه- چهارشنبه
 8:30-10:15  2.200.000  خانم جلیلی
رشتچی
10 E2
 40
 Aخانم
یکشنبه- سه شنبه 10:30-12:15  2,200,000
خانم قاسمی
 رشتچي
11 PI1
40
Aخانم شنبه-چهارشنبه 8:30-10:15 
2،200،000
خانم بلغانی
رشتچی
12 PI1
 40 Bخانم یکشنبه-سه شنبه 12:30-14:15 2.200.000
خانم شاکریان
رشتچی
13 PI2
 40  Aخانم شنبه - چهارشنبه
10:30-12:15 2.200.000
خانم بلغانی
 رشتچی
14 PI2
40
 Bخانم دوشنبه- پنجشنبه
16:30-18:15 2.200.000 آقای شیرجنگ
رشتچی
 15  PI2  40 Cخانم
جمعه
 13:15-17  2.200.000 آقای نوری
رشتچی
16  I1  40
Aخانم شنبه-چهارشنبه
12:30-14:15  2،200،000
آقای خدادی
رشتچی 
17  I1  40 B خانم
سه شنبه ها
8:30-12:15  2.200.000 خانم دانشیان
رشتچی
18 I1
 40  Cخانم جمعه  8:30-12:15  2.200.000 خانم مجدی
رشتچی
19 I2
40
Aخانم
یکشنبه-سه شنبه
8:30-10:15
2.200.000 آقای خدادی
رشتچی 
20  I2
 40
Bخانم
پنجشنبه
8:15-12
2.200.000
خانم عباسی
رشتچي
21 I3
40
Aخانم  یکشنبه-سه شنبه
 10:30-12:15 2.200.000 آقای خدادی
رشتچي
22
UI2
 40
 Aخانم
شنبه - چهارشنبه
 16:30-18:15
2.500.000
خانم آزاد
رشتچي
23  UI2  40 B خانم
دوشنبه ها
12:30-16:15 2.500.000 خانم عربشاهی
رشتچی
 24 A2
 40  Aخانم یکشنبه- سه شنبه
 16:30-18:15 2.500.000
آقای خلعتبری(امیرمهدی)
رشتچی
25 A2
40
Bخانم
 پنجشنبه  8:15-12  2.500.000 آقای خلعتبری(امیر علی) رشتچی
شروع ترم (بهار 98): سه شنبه 98/1/20
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir