نوجوانان (مختلط و آقایان)

 ردیف عنوان دوره مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 نام استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
1 ET1
40
 Mمختلط یکشنبه-سه شنبه 10:30-12
2.000.000 خانم طالبی
 رشتچی  
 
ثبت نام آنلاین 
2 ET3
40
Mمختلط شنبه-چهارشنبه 10:30-12 2.000.000
 خانم شهنواز
 رشتچی
3

ET3

 40  Nمختلط
 يكشنبه- سه شنبه
10:30-12
2.000.000

خانم رشیدی

 رشتچي
4
ET4
40
Mمختلط
شنبه- چهارشنبه
10:30-12
2.000.000
خانم قاسمی
 رشتچی
5 ET5
40
 Wآقایان یکشنبه-سه شنبه
12:30-14 2.000.000 خانم جلیلی
 رشتچی
6

ET6

40
Wآقایان
شنبه-چهارشنبه
12:30-14
2.000.000
خانم فرهان نیا
رشتچي
 7 ET7
40
Wآقایان
 یکشنبه- سه شنبه
12:30-14
 2.000.000 خانم رشیدی
رشتچی
شروع ترم(تابستان 98): دوشنبه 98/4/10

 

نوجوانان (خانم ها)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
1
ET5
40
Aخانم ها
شنبه-چهار شنبه
12:30-14 2.000.000
خانم علیمحمدی
رشتچی
ثبت نام آنلاین 
 2 ET6
 40 Aخانم ها
یکشنبه-سه شنبه
12:30-14 2.000.000 خانم طالبی
 رشتچی
 3 ET7
 40  Aخانم شنبه- چهار شنبه
12:30-14
2.000.000 خانم طالبی
رشتچی
4
 ET8 40
Aخانم شنبه-چهار شنبه 12:30-14
2.000.000 خانم صالحی روش
رشتچي
شروع ترم(تابستان  98): دوشنبه 98/4/10

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir