نوجوانان (مختلط و آقایان)

 ردیف عنوان دوره مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 نام استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
1
ET1
40
Mمختلط
یکشنبه- سه شنبه
 15-16:30  1.700.000 خانم جلیلی
 رشتچی  
 
ثبت نام آنلاین 
2 ET2
40
 Mمختلط شنبه-چهارشنبه 16:30-18
 1.700.000 خانم آمارلویی
 رشتچی
 3 ET4
40
 M مختلط  یکشنبه-سه شنبه 15-16:30 1.700.000
 خانم مختاری
 رشتچی
4

ET3

 40  W آقا
 يكشنبه- سه شنبه
15-16:30
1،700،000 

خانم علیمحمدی

 رشتچي
5 ET5
40
 Wآقا یکشنبه-سه شنبه
15-16:30  1.700.000 خانم فرهان نیا
 رشتچی
6

ET7

40
Wآقا
يكشنبه-سه شنبه
15-16:30
1،700،000
خانم بلغانی رشتچي
7  ET8  40 Wآقا یکشنبه-سه شنبه
15-16:30  1،700،000 خانم عربشاهی
رشتچي
شروع ترم(زمستان 97): شنبه 97/10/8

 

نوجوانان (خانم ها)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
1
ET3
40
Aخانم
شنبه-چهار شنبه
15-16:30 1.700.000
خانم خانی
رشتچی
ثبت نام آنلاین 
 2 ET5
 40 Aخانم
شنبه-چهارشنبه
15-16:30  1.700.000 خانم آمارلویی
 رشتچی
 3 ET6
 40  Aخانم شنبه- چهار شنبه
15-16:30
 1.700.000 خانم فرهان نیا
رشتچی
4
 ET7 40
Aخانم شنبه-چهار شنبه 15-16:30
 1،700،000 خانم بلغانی
رشتچي
شروع ترم(زمستان 97): شنبه 97/10/8

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir