نوجوانان (مختلط و آقایان)

 ردیف عنوان دوره مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 نام استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
1 ET2
40
 Mمختلط یکشنبه-سه شنبه 15-16:30
2.000.000 خانم طالبی
 رشتچی  
 
ثبت نام آنلاین 
2 ET3
40
 M مختلط  یکشنبه-سه شنبه 15-16:30 2.000.000
 خانم بلغانی
 رشتچی
3

ET4

 40  W آقا
 يكشنبه- سه شنبه
15-16:30
2.000.000

خانم فلاح

 رشتچي
4
ET5
40
Wآقا
یکشنبه- سه شنبه
15-16:30
2.000.000
خانم مختاری
 رشتچی
5 ET6
40
 Wآقا یکشنبه-سه شنبه
15-16:30 2.000.000 خانم بلغانی
 رشتچی
6

ET8

40
Wآقا
يكشنبه-سه شنبه
15-16:30
2.000.000
خانم فرهان نیا
رشتچي
شروع ترم(بهار 98): سه شنبه 98/1/20

 

نوجوانان (خانم ها)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
1
ET4
40
Aخانم
شنبه-چهار شنبه
15-16:30 2.000.000
خانم طالبی
رشتچی
ثبت نام آنلاین 
 2 ET5
 40 Aخانم
یکشنبه-سه شنبه
15-16:30 2.000.000 آقای خدادی
 رشتچی
 3 ET6
 40  Aخانم شنبه- چهار شنبه
15-16:30
2.000.000 خانم بابایی خواه
رشتچی
4
 ET7 40
Aخانم شنبه-چهار شنبه 15-16:30
2.000.000 خانم جلیلی
رشتچي
 5 ET8
40
Aخانم
 شنبه- چهارشنبه
 15-16:30  2.000.000 خانم قاسمی
 رشتچی
شروع ترم(بهار 98): سه شنبه 98/1/20

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir