کودکان (مختلط)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
محل تشكيل
 ثبت نام آنلاین
 1 EK1
40
 Mمختلط  شنبه-چهارشنبه 15-16:30
1.700.000
خانم مختاری
رشتچی
 
 
 
 
ثبت نام آنلاین 
2 EK2
40
 M مختلط
 شنبه-چهارشنبه
 15-16:30 1.700.000
خانم شاکریان
رشتچی
 3 EK3
40
Mمختلط
 شنبه-چهارشنبه 15-16:30
1.700.000
خانم جلیلی
 رشتچی
4 EK3
40
 Nمختلط  یکشنبه- سه شنبه
15-16:30
 1.700.000  خانم خانی
رشتچی
 5 EK4
40
Mمختلط
شنبه-چهارشنبه
15-16:30  1.700.000 خانم علیمحمدی
رشتچی
6 EK5 40 Mمختلط یکشنبه-سه شنبه
15-16:30  1,700,000 خانم شهنواز
رشتچي
7  EK7 40
Mمختلط شنبه-چهارشنبه
15-16:30 1,700,000 خانم شهنواز
 رشتچی
8

 EK7

40
Nمختلط
یکشنبه-سه شنبه
15-16:30
1،700،000
خانم شاکریان
رشتچي
9

EK8

40
Mمختلط
یکشنبه-سه شنبه
15-16:30 1،700،000
خانم رشیدی
رشتچي
10  EK9
 40
Mمختلط
یکشنبه-سه شنبه
15-16:30
 1،700،000
خانم قاسمی
رشتچي
11 EK10
40
Mمختلط
شنبه-چهارشنبه
15-16:30  1.700.000  خانم بابایی خواه
رشتچی
 12  EK12  40 Mمختلط
شنبه-چهارشنبه
15-16:30 1.700.000
خانم صالحی روش
رشتچی
شروع ترم (زمستان 97): شنبه 97/10/8

 

کودکان (خانم ها)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
محل تشكيل
 ثبت نام آنلاین
 1 EK11
40
Aخانم
شنبه-چهارشنبه
15-16:30  1.700.000 خانم طالبی
رشتچی
ثبت نام آنلاین 
شروع ترم (زمستان 97): شنبه 97/10/8

 

کودکان (آقایان)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 نام استاد
محل تشكيل
 ثبت نام آنلاین
 1  EK11  40  Wآقا یکشنبه-سه شنبه
15-16:30  1.700.000  خانم طالبی
رشتچی
ثبت نام آنلاین 
شروع ترم (زمستان 97): شنبه 97/10/8

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir