کودکان (مختلط)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
محل تشكيل
 ثبت نام آنلاین
1
EK1
40
 Mمختلط شنبه -چهارشنبه
10:30-12
2.000.000
خانم مختاری
رشتچی
 
 
 
 
 
ثبت نام آنلاین 
 2 EK1
 40 N مختلط
یکشنبه- سه شنبه
10:30-12
2.000.000
خانم شاکریان
رشتچی
 3 EK3
40
 Mمختلط  شنبه-چهارشنبه 8:30-10
2.000.000
خانم مختاری
رشتچی
4 EK4
40
 Mمختلط
 شنبه-چهارشنبه
10:30-12 2.000.000
خانم فرهان نیا
رشتچی
5 EK4
40
Nمختلط
یکشنبه-سه شنبه 8:30-10
2.000.000
خانم رشیدی
 رشتچی
6 EK5
40
 Mمختلط  یکشنبه- سه شنبه
8:30-10
2.000.000 خانم خانی
رشتچی
7 EK5
40
Nمختلط
یکشنبه - سه شنبه
10:30-12 2.000.000 خانم جلیلی
رشتچی
8 EK6 40 Mمختلط شنبه -چهارشنبه
8:30-10 2.000.000 خانم قاسمی
رشتچي
9  EK7 40
Mمختلط شنبه-چهارشنبه
10:30-12 2.000.000 خانم صالحی روش
 رشتچی
10

 EK9

40
Mمختلط
یکشنبه-سه شنبه
8:30-10
2.000.000
خانم جلیلی
رشتچي
11

EK9

40
Nمختلط
یکشنبه-سه شنبه
10:30-12 2.000.000
خانم خانی
رشتچي
12  EK10
 40
Mمختلط
شنبه-چهارشنبه
8:30-10
2.000.000
خانم علیمحمدی
رشتچي
13 EK11
40
Mمختلط
شنبه-چهارشنبه
10:30-12 2.000.000 خانم علیمحمدی
رشتچی
 14 EK12
 40 Mمختلط
شنبه-چهارشنبه
8:30-10
 2.000.000  خانم شهنواز
رشتچی
شروع ترم (تابستان 98): دوشنبه 98/4/10

 

کودکان (خانم ها)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
محل تشكيل
 ثبت نام آنلاین
 1 _ 40
Aخانم
_
_ 2.000.000
_
رشتچی
ثبت نام آنلاین 
شروع ترم (تابستان 98): دوشنبه 98/4/10

 

کودکان (آقایان)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 نام استاد
محل تشكيل
 ثبت نام آنلاین
 1  _  40  Wآقا _
_ 2.000.000 _
رشتچی
ثبت نام آنلاین 
شروع ترم (تابستان  98): دوشنبه 98/4/10

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir