کودکان (مختلط)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
محل تشكيل
 ثبت نام آنلاین
1
EK1
40
 Mمختلط یکشنبه- سه شنبه
15-16:30
2.000.000
خانم شاکریان
رشتچی
 
 
 
 
 
ثبت نام آنلاین 
 2 EK2
40
 Mمختلط  شنبه-چهارشنبه 15-16:30
2.000.000
خانم مختاری
رشتچی
3 EK3
40
 M مختلط
 شنبه-چهارشنبه
 15-16:30 2.000.000
خانم فرهان نیا
رشتچی
4 EK4
40
Mمختلط
 شنبه-چهارشنبه 15-16:30
2.000.000
خانم علیمحدی
 رشتچی
5 EK4
40
 Nمختلط  یکشنبه- سه شنبه
15-16:30
2.000.000  خانم رحیمی
رشتچی
 6 EK5
40
Mمختلط
شنبه-چهارشنبه
15-16:30 2.000.000 خانم شهنواز
رشتچی
7 EK6 40 Mمختلط یکشنبه-سه شنبه
15-16:30 2.000.000 خانم قاسمی
رشتچي
8  EK8 40
Mمختلط شنبه-چهارشنبه
15-16:30 2.000.000 خانم صالحی روش
 رشتچی
9

 EK8

40
Nمختلط
یکشنبه-سه شنبه
15-16:30
2.000.000
خانم علیمحمدی
رشتچي
10

EK9

40
Mمختلط
یکشنبه-سه شنبه
15-16:30 2.000.000
خانم خانی
رشتچي
11  EK10
 40
Mمختلط
یکشنبه-سه شنبه
15-16:30
2.000.000
خانم شهنواز
رشتچي
12 EK11
40
Mمختلط
شنبه-چهارشنبه
15-16:30 2.000.000 خانم رحیمی
رشتچی
شروع ترم (بهار 98): سه شنبه 98/1/20

 

کودکان (خانم ها)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
محل تشكيل
 ثبت نام آنلاین
 1 EK12
40
Aخانم
شنبه-چهارشنبه
15-16:30 2.000.000
خانم رشیدی
رشتچی
ثبت نام آنلاین 
شروع ترم (بهار 98): سه شنبه 98/1/20

 

کودکان (آقایان)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 نام استاد
محل تشكيل
 ثبت نام آنلاین
 1  EK12  40  Wآقا یکشنبه-سه شنبه
15-16:30 2.000.000  خانم جلیلی
رشتچی
ثبت نام آنلاین 
شروع ترم (بهار 98): سه شنبه 98/1/20

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir