درباره ما

در بخش آموزش هاي تخصصي جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران با توجه به برخورداري از کارکنان و اساتيد متخصص، متعهد و با تجربه در قالب گروه هاي آموزشي متنوع و ارتباط وسيع با دانشگاه از سويي و بهره مندي از گروه هاي پژوهشي مرتبط با سازمانها و صنايع کشور نسبت به طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي متناسب با نيازسنجي هاي بعمل آمده در سطح وسيع اقدام مي نمايد.

 به طور کلي هدف از اين فعاليت را مي توان در2 بند ذيل خلاصه کرد:

کمک به فارغ التحصيلان براي کسب توانايي مورد نياز سازمان ها جهت اشتغال به کار

افزايش بهره وري در صنايع و سازمان ها از طريق ارتقاء مهارت هاي کارکنان شاغل

 


 

 گروههای تخصصي جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران :

 

علوم انسانی و اجتماعی

آموزشهای غیرحضوری

پیش از دبستان

حقوق و وکالت

روانشناسی

علوم اجتماعی

علوم پایه

علوم پزشکی و پیراپزشکی

علوم دامی و دامپزشکی

مدیریت، حسابداری و اقتصاد

نظام مهندسی

نفت و گاز