گروههای تخصصي جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران :

 

ادبیات

آموزشهای غیرحضوری

پیش از دبستان

حقوق و وکالت

روانشناسی

علوم اجتماعی

علوم پایه

علوم پزشکی و پیراپزشکی

علوم دامی و دامپزشکی

مدیریت، حسابداری و اقتصاد

نظام مهندسی

نفت و گاز