آیین نگارش و مکاتبات اداری

 ردیف عنوان درس
نام مدرس
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
 تاریخ شروع
 تاریخ پایان
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1
آیین نگارش و مکاتبات اداری
آسمند 12
یکشنبه 14-18
98/06/03 98/06/17
1،800،000 ثبت نام آنلاین 
تلفن تماس: 84650-021     تلفن کارشناس ویژه: 84651614