ویراستاری

 ردیف عنوان درس
نام مدرس
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
 تاریخ شروع
 تاریخ پایان
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1
ویراستاری
صلح جو
80
شنبه - دوشنبه
16-19
98/07/06 98/10/09
9،500،000 ثبت نام آنلاین 
تلفن تماس: 84650-021     تلفن کارشناس ویژه: 84651614