سابداری حرفه ای  
برنامه مالی و حسابداری
 ردیف عنوان درس
نام مدرس
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
 تاریخ شروع
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1
حسابداری مالی 1 و 2
(کد 3)
استاد اسکندری
(در حال برگزاری)
96 دوشنبه - چهارشنبه 17-20 98/05/07 9،000،000 ثبت نام آنلاین
 
 3 حسابداری مالی 1 و 2
(کد 4)

استاد اسکندری
(در حال برگزاری)
96
 سه شنبه -
پنجشنبه
17-20
14-17
98/06/12 9،000،000
 
 4 حسابداری مالی 1 و 2
(کد 5)
استاد ابویسانی
(در حال برگزاری)
96 یکشنبه -
سه شنبه
17-20 98/07/21 9،000،000  
 5 حسابداری مالی 1 و 2 
(کد 6)
استاد اسکندری
(در حال ثبت نام)
96 یکشنبه - چهارشنبه 17-20 98/08/25 9،000،000  
5 حسابداری میانه و مالیاتی برگزار شد 64 سه شنبه -
پنجشنبه
17-20
17-20
98/03/28 6،400،000
6
استانداردهای حسابداری برگزار شد 50 دوشنبه -
پنج شنبه
17-20 98/06/25 7،500،000
7
حسابداری حقوق و دستمزد برگزار شد 20 پنجشنبه 14-19 98/04/06 4،000،000
8
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی برگزار شد  30 پنجشنبه 14-19 98/03/23 6،000،000
9
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی - 24 چهارشنبه 16-20 98/05/02 4،800،000
10 تهیه صورتهای مالی تلفیقی - 24 پنجشنبه 14-20 98/05/03 4،800،000
11 تهیه صورت جریان وجوه نقد برگزار شد 8 جمعه 8-16 98/04/14 2،500،000
12 حسابداری مالیاتی - 32 یکشنبه - سه شنبه 14-20 98/05/01 6،400،000
13 کارگاه تهیه اطلاعات خرید و فروش فصلی - 16 پنجشنبه 8-16 98/05/10 4،800،000
14 کارگاه تهیه اظهارنامه مالیاتی - 12 چهارشنبه - پنجشنبه 14-20 98/04/13 2،500،000
15 کارگاه تحلیل دفاتر قانونی - 8 جمعه 8-16 98/03/31 2،500،000
16
کارگاه تهیه اظهارنامه ارزش افزوده - 8 جمعه 8-16 98/04/07 2،500،000    
                                                            ثبت نام آنلاین
تلفن تماس:
84650-021
                    تلفن تماس کارشناس ویژه: 84651631-021