سابداری حرفه ای  
برنامه مالی و حسابداری
 ردیف عنوان درس
نام مدرس
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
 تاریخ شروع
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1

حسابداری مالی 1 و 2

 (کد 1)

استاد خوبرو
(در حال برگزاری)
96

دوشنبه - 

پنجشنبه

17-20

14-17

98/02/19 9،000،000 ثبت نام آنلاین
 2 حسابداری مالی 1 و 2
(کد 2)
استاد اسکندری 96 یکشنبه -
پنجشنبه
17-20
14-17
98/04/02 9،000،000  
حسابداری میانه و مالیاتی استاد خوبرو 64 سه شنبه -
پنجشنبه
17-20
17-20
98/03/28 6،400،000
3
استانداردهای حسابداری - 50 دوشنبه - چهارشنبه
17-20 98/03/27 1،000،000
4
حسابداری حقوق و دستمزد - 20 پنجشنبه 14-19 98/04/06 4،000،000
5
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی - 30 پنجشنبه 14-19 98/03/23 6،000،000
6
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی - 24 چهارشنبه 16-20 98/05/02 4،8000،0000
7
تهیه صورتهای مالی تلفیقی - 24 پنجشنبه 14-20 98/05/03 4،800،000
8 تهیه صورت جریان وجوه نقد - 8 جمعه 8-16 98/04/14 2،500،000
9 حسابداری مالیاتی - 32 یکشنبه - سه شنبه 14-20 98/05/01 6،400،000
10 کارگاه تهیه اطلاعات خرید و فروش فصلی - 16 پنجشنبه 8-16 98/05/10 4،800،000
11 کارگاه تهیه اظهارنامه مالیاتی - 12 چهارشنبه - پنجشنبه 14-20 98/04/13 2،500،000
12 کارگاه تحلیل دفاتر قانونی - 8 جمعه 8-16 98/03/31 2،500،000
13  کارگاه تهیه اظهارنامه ارزش افزوده - 8 جمعه 8-16 98/04/07 2،500،000    
ثبت نام آنلاین
تلفن تماس:
84650-021
                    تلفن تماس کارشناس ویژه: 84651631-021