خبرنویسی   

 ردیف عنوان درس
نام مدرس
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
 تاریخ شروع
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1

ثبت نام آنلاین 
تلفن تماس: 84650-021                          تلفن تماس کارشناس ویژه: 84651614-021