خبرنویسی   

 ردیف عنوان درس
نام مدرس
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
 تاریخ شروع
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1 خبرنویسی - 24

شنبه

دوشنبه

16-20 98/09/02 4،800،000 ثبت نام آنلاین 
تلفن تماس: 84650-021                          تلفن تماس کارشناس ویژه: 84651614-021